Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 311E - Kentsel Gelişim Planlaması
 

SBP 311E - Project V

Course Objectives

Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını
oluşturmaktadır.

Course Description

Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe
yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun
mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
? Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik
stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
? Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme, konuları
proje kapsamında öne çıkmaktadır.

Course Coordinator
Elif Alkay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024