Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / HUK 201 - İş Hukuku
 

HUK 201 - İş Hukuku

Course Objectives

: İş Hukuku dersi, işletmecilerin iş hayatında bilmeleri gereken temel hukuki çerçeveyi çizmektedir. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin en önemli öğesidir. İş hayatında etkin ve yeterli bir yönetici olabilmede, iş hukukunun rolü büyüktür.
İş Hukuku dersi, çalışanların iş hayatında bilmeleri gereken temel hukuki çerçeveyi çizmektedir. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin en önemli öğesidir. İş hayatında etkin ve yeterli bir yönetici olabilmede, iş hukukunun rolü büyüktür. Diğer taraftan devlet memuru olmadığınız sürece iş hayatında olan herkes ya işçi ya işveren olacağından iş hukukundan doğan temel hak ve borçları bilmek hayati öneme haizdir.

Course Description

İş Hukukunun tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve kaynakları dersin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda işlenecek konular şöyle sıralanabilir: İşçi, işveren, çırak, stajyer, alt işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, iş sözleşmesi türleri: belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi, geçici iş ilişkisi, iş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin işverenin emir ve talimatları doğrultusunda çalıma borcu, sadakat borcu, işverenin ücret ödeme borcu, işçinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gereken ortamı hazır tutma borcu, işverenin işçilere eşit davranma borcu; iş sözleşmesinin sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık ücretli izin ve işverenin işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve yükümlülükleri.

Course Coordinator
Ulaş Baysal
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021