Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MET 612 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Kinetik
English Kinetics
Course Code
MET 612 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Nuri Solak
Course Objectives 1. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerle kavranması.

2. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerinin ve kinetik modellerinin endüstrideki uygulamalarının kavranması.
Course Description Reaksiyon hızı ve aktivasyon enerjisi. Homojen ve heterojen reaksiyon süreçleri. Heterojen reaksiyon süreçlerinin karakteristiği. Reaksiyon ara yüzeyi ve kinetik anlamı. Geometrik biçime göre reaksiyon süreçlerinin gerçekleşme oranı terimiyle kinetik ifadeler. Heterojen reaksiyon süreçlerinde sınır tabakasındaki olaylar, yayınma, adsorbsiyon. Heterojen reaksiyon süreçlerinin tipleri ve akışkan akış hızının, sıcaklığın, etkili madde derişiminin – oranının etkisi. Çekirdeklenme. Katı-akışkan reaksiyon süreçlerinin ürünlerinin doğası ve kinetik modelleri. Katı-Gaz, Katı-Sıvı, Katı-Katı, Sıvı-Gaz ve Sıvı-Sıvı reaksiyon süreçleri. Temel metalurjik süreçlerin kinetik çözümleri ve modelleri.
Course Outcomes 1. Temel metalurjik süreçleri analiz etme becerisi kazanır

2. Malzeme sentezinde metalurjik esasları kullanma becerisi kazanır

3. Metalurjik süreci modelleyerek endüstriye uygulama becerisi kazanır.

4. Metalurjik süreci yönetme ve kontrol etme becerisi kazanır.

5. Metalurjik süreç tasarlama becerisi kazanır.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024