Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 628E - Duraylı İzotop Jeokimyası
 

JEO 628E - Duraylı İzotop Jeokimyası

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı -öğ rencilerin izotop jeokimyası ndaki güncel kabuller ve araştı rmalar hakkı nda bilgi sahibi olmaları nı ve -Karalı izotopları kendi çalı şma konuları nda kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi birikimini sahip olmaları nı sağ lamaktı r. Bu amaçlar kitapları n ve seçilmiş araştı rma makalelerinin okunması , ödev ve dönem projelerinin sunumu ile gerçekleştirilecektir.

Dersin Tanımı

Kararlı izotop teorisi; Denge fraksiyonlaşması , Kinetik fraksiyonlaşma ve Hidrolojik sistem. H, O izotopları, Doğ al solüsyonları n H ve O izotopik bileşimi, S izotopları -örnek hazı rlama yöntemleri, S izotopu fraksiyonlaşması , S izotopları nda jeotermometre kullanı mı , C izotopları -C izotop fraksiyonlaşması örnek hazı rlama metotları , hidrotermal etkinlik (hareketlilik), metamorfizma ve cevher çökelimi, Paleontoloji ve Arkeolojide duraylı izotoplar, paleo-iklimbiliminde duraylı izotoplar, karbon döngüsü, izotoplar ve iklim, duraylı izotoplar, Kararlı izotoplar üzerine örnek olay incelemeleri.

Koordinatörleri
Emin Çiftçi
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024