Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VI (Şeh Tsrm Korm Yenil)
İngilizce Project VI
Dersin Kodu
SBP 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Kentsel planlamanın mekânsal, yasal, finansal, etik ve sosyo-politik boyutları ilişkilendirilerek, kentin mevcut yerleşik ve gelişme alanlarında, olası seçenekli senaryolar çerçevesinde, geleceğe ilişkin yenileme, canlandırma, sıhhileştirme, koruma ve tasarım politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik planlama becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı 1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.
Dersin Çıktıları Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerine bağlı olarak üretilen yönlendirici planda tanımlanan mevcut ve gelişme alanlarının uygulamaya yönelik değerlendirildiği, mekânsal tasarımlarının geliştirildiği ve stratejilere, eylem planlarına bağlı olarak, yasal ve kurumsal çerçevenin irdelendiği bir planın geliştirilmesidir

Grup Çalışması
Uygulama imar planı çalışmasına yönelik 1/2000 veya 1/1000 ve diğer uygun ölçeklerde Analizler ve Raporlar
1. Doğal Çevre Analizleri
Eş yükselti, eğim, yön, rüzgâr analizleri, vb.
2. Yapısal Çevre Analizleri
Bina ölçeğinde yapı kullanımı ve özellikleri, donatı alanları ve erişebilirlik analizi, yapılaşma yoğunluğu (TAKS, KAKS, EMSAL vd.), nüfus yoğunluğu, erişilebilirlik, ulaşım projeksiyonları, doku analizleri, görsel analizler, vb.
3. Sosyo-ekonomik Analizler
Fayda maliyet analizi ve sosyal yapı analizi, vb.
4. Tematik Analizler


Bireysel Çalışma
• Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri, sosyo-ekonomik analizler ve çalışma alanlarına yönelik tematik analizlerinden oluşturulan sentez
• Uygulama imar planına yönelik eylem alanlarının belirlenmesi, kentin farklı karakteristik alanlarının tasarımı (Tarihi kent merkezi, gelişme alanı, mevcut yerleşim alanı, sanayi alanı vb.), seçilen gelişme alanına yönelik maket veya 3-boyutlu modelleme/görselleştirmeler
o Sit Alanı: Sit Alanı Bütünü (çok büyük alanlarda grup içinde değerlendirilecektir.)
o Meskûn Alan: min. 25-30 ha
o Gelişme Alanı: min. 25-30 ha
• Uygulama imar planı, plan notları ve raporu, nazım imar planı revizyon çalışması
Önkoşullar .
Gereken Olanaklar .
Diğer .
Ders Kitabı .
Diğer Referanslar .
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023