Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 212E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje 4
İngilizce Architectural Design IV
Dersin Kodu
MIM 212E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Pelin Dursun Çebi
Dersin Amaçları 1. Tasarım problemlerine çok boyutlu biçimde yaklas¸abilme becerisini gelis¸tirmek. 2.Tasarım sürecinde sistemlerin (sosyal, kültürel, yapısal, vb) bütünlügˆü tartıs¸ması ve buyönde bir bilinç olus¸turmak. 3. Ögˆrencilerin, tasarım sistemlerinin bütünlügˆüne dayalıkavramsallas¸tırma ve tasarım gelis¸tirme becerilerini gelis¸tirmek. 4. Tasarımprobleminin aras¸tırılması ve kis¸iselles¸tirilmesi.
Dersin Tanımı Tasarım yaklas¸ıma veri olarak dogˆal, tarihi ve yapısal çevre kos¸ullarının kullanımını vurgulayan tasarım konuları; mimari düs¸ünceyi strüktür, konstrüksiyon ve yapı detaylarıyla birles¸tiren temalar; çes¸itli ölçeklerde aras¸tırma gerektiren tasarım problemleri; topogˆrafyaya ilis¸kin farklı çözümler gelis¸tirme; kavramsal ve soyut tasarım yaklas¸ımlarını çagˆdas¸ ve yapısal tasarımlara dönüs¸türme; teknik veriyi tasarım sürecine entegre etme; çes¸itli Türk kentlerinin çagˆdas¸ mimari ortamlarına ilis¸kin verimli tartıs¸malara olanak sagˆlayan geziler düzenlemek; farklı konular ve çagˆdas¸ yaklas¸ımları aras¸tırmaya yönelik dersler verme, seminer ve atölyeler düzenleme; tasarım sürecini degˆerlendirmek için jüriler düzenleme.
Dersin Çıktıları 1. Tasarım becerisi 2. Eles¸tirel düs¸ünme becerisi 3. Aras¸tırma becerisi 4. Tas¸ıyıcı sistemler 5. Çevresel sistemler 6. Bina kabugˆu sistemleri 7. Arsa/çevre kos¸ulları 8. Eris¸ebilirlik?9. Bina sistemlerinin entegrasyonu 10.Örneklerden yararlanma?11. Sürdürülebilir tasarım?12. Sunum ve grafik becerisi 13. Tartıs¸ma becerisi
Önkoşullar MIM 211 MIN DD veya MIM 211E MIN DD veya TES 211E MIN DD
Gereken Olanaklar -
Diğer Sunular: Çagˆdas¸ Mimariden Örnekler/ Tasarım Araçları
Ders Kitabı Benninger, Christopher, Letters to a Young Architect, India House, Pune
India; Createspace, USA, 2011
Bullivant, Lucy, Responsive environments: Architecture, art, and design, V &
A Publications, London; Distributed in North America by Harry N. Abrams,
New York, 2006.
Lawson, Bryan, How designers think: the design process demystified,
Elsevier, Amsterdam; Architectural Press, Oxford, 2006.
Clark, Roger H.; Pause, Michael, Precedents in architecture: analytic
diagrams, formative ideas, and partis, Hoboken, N.J.: Wiley, c2005.
Day Christopher, Spirit & place : healing our environment, Elsevier,
Amsterdam, 2002
Christian, Norberg-Schulz, The Concept of Dwelling, on the Way to Figurative
Architecture, Milan/Rizzoli, New York, 1993.
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021