Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 212 - Mimari Proje IV
 

MIM 212 - Mimari Proje IV

Dersin Amaçları

1. Tasarım problemlerine çok boyutlu biçimde yaklas¸abilme becerisini gelis¸tirmek. 2. Tasarım sürecinde sistemlerin (sosyal, kültürel, yapısal, vb) bütünlügˆü tartıs¸ması ve bu yönde bir bilinç olus¸turmak. 3. Ögˆrencilerin, tasarım sistemlerinin bütünlügˆüne dayalı kavramsallas¸tırma ve tasarım gelis¸tirme becerilerini gelis¸tirmek. 4. Tasarım probleminin aras¸tırılması ve kis¸iselles¸tirilmesi.

Dersin Tanımı

Tasarım yaklas¸ıma veri olarak dogˆal, tarihi ve yapısal çevre kos¸ullarının kullanımını vurgulayan tasarım konuları; mimari düs¸ünceyi strüktür, konstrüksiyon ve yapı detaylarıyla birles¸tiren temalar; çes¸itli ölçeklerde aras¸tırma gerektiren tasarım problemleri; topogˆrafyaya ilis¸kin farklı çözümler gelis¸tirme; kavramsal ve soyut tasarım yaklas¸ımlarını çagˆdas¸ ve yapısal tasarımlara dönüs¸türme; teknik veriyi tasarım sürecine entegre etme; çes¸itli Türk kentlerinin çagˆdas¸ mimari ortamlarına ilis¸kin verimli tartıs¸malara olanak sagˆlayan geziler düzenlemek; farklı konular ve çagˆdas¸ yaklas¸ımları aras¸tırmaya yönelik dersler verme, seminer ve atölyeler düzenleme; tasarım sürecini degˆerlendirmek için jüriler düzenleme

Koordinatörleri
Nesip Ömer Erem
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021