Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V YÜZER GRUBU (KENTSEL GELİŞİM PLANLAMASI)
İngilizce Project V YUZEREGROUP (URBAN DEVELOPMENT PLANNING)
Dersin Kodu
SBP 311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
? Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
? Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
? Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme,
konuları proje kapsamında öne çıkmaktadır.
Dersin Tanımı Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda projenin kapsamı:

Seçilen il/ilçenin (Kırklareli/Vize) gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,

? Mevcut üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı) irdelenecek,
? Çalışma alanına ilişkin geleceğe yönelik vizyon ve stratejik hedefler belirlenecek,
? Çalışma alanına ilişkin aktörlerin rolleri ve işbirliği potansiyelleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak değerlendirilecek,
? Mekânsal ve eylemsel gelişme hedeflerine yönelik arazi kullanım kararları üretilecektir.

Proje kapsamında, iki aşamalı bir çalışma yürütülecektir.

1-Trakya Bölgesi ve Kırklareli’ne ait üst ölçekli plan ve verilerin değerlendirilmesi ile yerleşme özelinde (Vize yerleşimi ve idari sınırları içinde kalan kırsal alanları ile birlikte) 1/25.000 veya 1/50.000 gelişme senaryosunun Proje 4’de öğrenilen stratejik mekansal planlama yaklaşımı ile ortaya konması

2- Birinci aşamada yapılan çalışmalarla ilişkili olarak, Vize yerleşiminin arazi kullanım kararlarının verildiği 1/5000 ölçekli nazım planın üretilmesi beklenmektedir.
Dersin Çıktıları Grup çalışmaları:
** Dönem içinde belirlenen tarihlerde ve formatta teslim edilmesi gerekmektedir.
? Analizler Uygun ölçeklerde; 1/50.000, 1/25.000, 1/10000 veya 1/5000 ölçekte
? Analiz raporu
? A3 Grup Analizleri Portfolyosu
Bireysel çalışmalar
? Sentez Çalışmaları ve Paftaları
? Öneri Paftaları:
o İlin içinde yer aldığı bölge ve il bütünü için geliştirilen mevcut planın, çalışma alanı açısından uygun ölçeklerde değerlendirme paftası
o 1/25.000-1/50.000 Kırklareli İli/ Vize İlçesi gelişme senaryosu (stratejilerin mekansal olarak gösterimini içeren)
o Vize yerleşimi için (uygun ölçeklerde: 1/10.000-1/5.000) arazi kullanım kararlarını içeren gelişme planı (nazım imar planı)
? Bireysel Raporlar (Her ölçeğe ilişkin planlama sürecini tanımlayan içerikte olmalıdır. Plan raporlarının dönem içinde taslak olarak teslimi gerekmektedir.)
? Birleştirilmiş A3 Bireysel Çalışmalar Portfolyosu
Önkoşullar Proje 4
Gereken Olanaklar .
Diğer .
Ders Kitabı .
Diğer Referanslar KAYNAKLAR

** Her öğrencinin kendi kaynakçasını oluşturması beklenmektedir.
Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Carmona, M., Burgess, R., (2001). Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)
Davoudi, S., Strange, I., (2008). Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.
Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, İçinde: Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, London: UCL Press.
Londra Stratejik Planı, www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
Shearer, A.W. et al, (2009). Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi
T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ağustos 2013
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (2009). “1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı”.
Trakya Kalkınma Ajansı, (2017) “TR21 Trakya 2014-2023 Bölge Planı” .

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.cevresehircilik.gov.tr
T.C. İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı www.ubak.gov.tr
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr, www.kultur.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) www.tuik.gov.tr
T.C. Kırklareli Valiliği http://www.kirklareli.gov.tr
Vize Belediyesi https://vize.bel.tr
Trakya Kalkınma Ajansı https://www.trakyaka.org.tr
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024