Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V (Mekansal Planlama ve Kentsel Gelişme)
İngilizce Project V (Spatial Planning& Urban Development)
Dersin Kodu
SBP 311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
8 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak üst ölçekli mekansal gelişme stratejileri ve bunlara uygun

kentsel gelişme planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
? Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, potansiyellerini, sınırlandırıcılarını kavrama
ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak vizyon bağlamında mekânsal
gelişme stratejilerini belirleme,
? Mekansal gelişme stratejileri ve kentsel gelişme planı hazırlama sürecinde farklı aktörlerin
rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere ve kentsel gelişme planına etkilerini
tartışma ve stratejik mekân yönetimi ile ilişkilendirme,
? Kentsel gelişme planı kararlarını mekânsal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkilendirme, kentsel
gelişme planını yasal ve yönetsel süreçlerle ilişkilendirerek mekâna müdahale türlerini tartışmaya
açma ve karara bağlama,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme,
konuları proje kapsamında öne çıkmaktadır.
Dersin Tanımı Seçilen il/ilçenin (Tekirdağ/Çorlu) gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz
edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,
? Mevcut üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı) irdelenecek,
? Çalışma alanına ilişkin geleceğe yönelik vizyon ve stratejik hedefler belirlenecek,
? Çalışma alanına ilişkin aktörlerin rolleri ve işbirliği potansiyelleri bu hedefleri gerçekleştirmeye
yönelik olarak değerlendirilecek,
? Mekânsal stratejik karalar ve bunlara bağlı kentsel gelişme planı üretilecektir.
Dersin Çıktıları Grup çalışmaları:
** Dönem içinde belirlenen tarihlerde ve formatta teslim edilmesi gerekmektedir.
? İki aşamalı proje sürecine uygun olacak biçimde, analizler de iki aşamalı yapılacaktır. İlk adımda stratejik
mekansal plan yapımına uygun analizler uygun ölçeklerde -1/50.000 veya 1/25.000; ikinci adımda kentsel
gelişme planı yapımına yön verecek analizler uygun ölçeklerde 1/10000 veya 1/5000 olmak üzere
hazırlanacaktır
? Analiz raporu. İki aşamalı hazırlanan analizlere uygun olacak şekilde iki adet analiz raporu hazırlanacaktır.
? A3 Grup Analizleri Portfolyosu
Bireysel çalışmalar
? Vizyon, GZFT, Sentez Çalışmaları ve Paftaları
? Öneri Paftaları:
o 1/50.000 veya 1/25.000ölçekli Tekirdağ İli/ Çorlu İlçesi gelişme senaryosu ve mekansal strateji planı
o Çorlu yerleşimi için (uygun ölçeklerde: 1/10.000-1/5.000) arazi kullanım kararlarını içeren gelişme
planı (nazım imar planı)

? Bireysel Raporlar (Her ölçeğe ilişkin planlama sürecini tanımlayan içerikte olmalıdır. Plan raporlarının
dönem içinde taslak olarak teslimi gerekmektedir.)
? Birleştirilmiş A3 Bireysel Çalışmalar Portfolyosu
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Carmona, M., Burgess, R., (2001). Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft.
(Kütüphane harici kaynak)
Davoudi, S., Strange, I., (2008). Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library
Series.
Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, İçinde:
Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European
Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in
Europe, London: UCL Press.
Albrechts, L. (2004). Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B:
Planning and design, 31(5), 743-758.
Albrechts, L. (2015). Ingredients for a more radical strategic spatial planning. Environment and Planning B:
Planning and Design, 42(3), 510-525.
Albrechts, L. (2017). From traditional land use planning to strategic spatial planning: the case of
Flanders. In The changing institutional landscape of planning (pp. 95-120). Routledge.
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15(4),
299-318.
Londra Stratejik Planı www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
Shearer, A.W. et al, (2009). Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press,
Boca Raton.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekansal Strateji
Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi
T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, Bölgesel Gelişme ve Yapısal
Uyum Genel Müdürlüğü, Ağustos 2013
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (2009). “1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon
Çevre Düzeni Planı”.
Trakya Kalkınma Ajansı, (2017) “TR21 Trakya 2014-2023 Bölge Planı”.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı www.cevresehircilik.gov.tr
T.C. İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı www.ubak.gov.tr
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr, www.kultur.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı www.tarim.gov.tr
T.C. Ticaret Bakanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı https://www.afad.gov.tr/
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) www.tuik.gov.tr
T.C. Tekirdağ Valiliği http://www.tekirdag.gov.tr/
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü https://tekirdag.csb.gov.tr/
Çorlu Belediyesi https://corlu.bel.tr
Trakya Kalkınma Ajansı https://www.trakyaka.org.tr
Marmara Belediyeler Birliği https://marmara.gov.tr/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023