Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 111E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 1
İngilizce Project I
Dersin Kodu
SBP 111E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 2 4 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları 1) Fiziksel ve sosyal çevreyi kavrama, ölçek, iklimsel veriler, yapılaşmış çevre ve ögeleri, alan çözümlemesi, yerleşme nüfusu, hareketlilik, aidiyet, birey, toplum yerseçimi gibi konuların tanıtılması
2) Serbest el grafik anlatım becerisinin, yazılı- sözlü iletişim ve modelleme teknikleri ile problem tanımlama ve çözme becerisinin kazandırılması
3) Sürdürülebilirlik ve yerleşme kimliği bilincinin kazandırılması ve takım çalışması içinde aktarılması
Dersin Tanımı Çizim araç-gereçleri, maket-malzeme tanıtımı; yazılı, sözlü, serbest el ile grafik ve çizgisel anlatım, ölçek ve harita bilgisi, plan, kesit, görünüşlerle ilgili bilgilenme; doğal yapı elemanları ve yerleşme ilişkileri, yerleşme kimliği, topoğrafya ve doğal yapı analizleri, analizlerle ilgili uygulamalar ve sentez. Bilgilenme düzeyinde verilen konular; insan ve insan topluluğunun gelişimi ve mekan farklılaşması, alansal ilişkiler, fonksiyon-alan ilişkisi, ulaşım, kentsel mekan, görme-algılama, kentsel mekanı oluşturan elemanlar, imaj. Yapı, yapı ölçeği, kat alanı katsayısı (KAKS), taban alanı sayısı (TAKS), hacim, yapı düzenleri, yoğunluklar, bina yakın çevresinden şehir ölçeğine farklı mekanlarda analiz ve ifade teknikleri, sokak, meydan, açık alan, yeşil alan, insan ölçeği. Proje kapsamında yapılan tüm çalışma ve denemelerin teknik bir anlatımla ifadelendirilmesi.
Dersin Çıktıları 1) Yerleşmelerde var olan doğal, sosyal ve yapılaşmış çevre,
2) Planlama süreci, aşamaları ve katılımcıları konularında bilgi sahibi olurlar.
3) Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez yapma,
4) Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade etme,
5) Mesleki konularda anlatımları teknik dille ifade edebilme, yazabilme ve etkin anlatım geliştirme,
6) Planlamada geliştirilen kararları, ulusal ve uluslar arası kabulleri de dikkate alarak ve farklı teknikleri kullanarak biçimsel olarak ifade edebilme, bu kapsamda uygun teknolojiler ve yöntemler kullanabilme,
7) Planlama çalışmaları sonucunda yerel yönetimler ile kullanıcılar arasında uyumu sağlamak ve uygulamayı yönlendirmek üzere teknik anlatımları, plan notlarını ve açıklayıcı raporu anlaşılabilir bir düzeyde geliştirebilme,
8) Planlama ve şehirsel tasarımın farklı disiplinlerle entegrasyon içinde olması itibariyle, süreç içinde ekip çalışmasını yönlendirme, lider olma, aktif rol alma ve uyum içinde çalışabilme becerisi,
9) İki ve üç boyutlu mekansal organizasyon, doku, görsel algı, yorumlama, tasarım bileşenleri ve sistemlerinin oluşumu, gelişimi ve uygulamalarını ifadelendirme becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023