Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218 - ProjeIV
 

SBP 218 - ProjeIV

Dersin Amaçları

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde analiz, değerlendirme, karar geliştirmeyöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğeyönelik gelişiminin tartışılması Proje 4’ün temel amacıdır. Bu kapsamda, stratejik mekânsal
planlama yaklaşımına bağlı olarak;
? Bir yerleşmenin mekânsal dinamiklerinin, yerleşme sistemleri ve mekânsal
kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel
özelliklerine göre ortaya konulması,
? Sektörler arası ilişkilerin ve mekânsal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevresel-ekonomik
yapıyı açıklayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması,
? Gelecek öngörülerinin tartışılmasında toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz
önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması
amaçlanmaktadır.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, bahar yarıyılında yürütülecek Proje IV dersi için çalışma alanı
İstanbul İli Tuzla İlçesi seçilmiştir. İl Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı gibi güncel planlama
çalışmalarının ışığında Tuzla yerleşmesi için kentsel ve bölgesel gelişme stratejilerinin farklı
planlama analiz ve değerlendirme teknikleri kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.
4. yarıyıl proje çalışmasında, öğrencilerin ileri yarıyıllarda yapacağı diğer dönem projesi
çalışmalarında ve mezun olduktan sonraki planlama çalışmalarında yararlanması için, coğrafi
bilgi sistemleri (CBS) destekli analitik değerlendirme ve karar verme yöntemleri konusunda bilgi
ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Farklı plan türlerinde ve farklı ölçeklerdeki plan
uygulamalarında da dikkate alınacağı üzere temel değer bileşeni olarak öğrencilerin çevresel,
toplumsal ve kültürel kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasında koruma ve kullanmadengesi ile sürdürülebilir gelişme gibi evrensel planlama ilkelerini göz önünde bulundurması
öngörülmektedir.

Dersin Tanımı

Projenin temel felsefesi, araştırma, keşfetme, öngörme ve karar vermeye teşvik eden dinamik
ve deneysel bir ortamın yaratılmasıdır. Stüdyoda, proje alanında deneyimlenen ve elde edilen
bilginin, bilimsel düşünce sistematiği içinde planlamaya yön verdiği bir öğrenme ortamı
yaratılmakta, öğrenme çıktıları sınıf içinde tartışılmakta ve sonuçların değişen, dönüşen topluma,
kente, planlama gündemine göre sorgulanabilmesi sağlanmaktadır.
Stüdyoda seçilen konular, gerçek problemlere dayanmakta ve problem çözümü çok boyutlu
düşünce sistematiği içinde ele alınmaktadır. Proje stüdyosunun çalışma alanı yer seçiminde ve
seçilen alanın gerçek problemlerinin ele alınmasının sağlanmasında yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleri, halk ve diğer kentsel tüm aktörler ile kurulan işbirlikçi yaklaşımlar önemkazanmaktadır.

Koordinatörleri
Rumeysa Ceylan Çalışkan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024