Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 417E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Gelişim Süreci
İngilizce Urban Development Process
Dersin Kodu
SBP 417E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Bektaş
Dersin Amaçları Kentsel gelişme/dönüşüm konusunu fiziksel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla bütüncül bir şekilde değerlendirmek.
Dersin Tanımı Kentsel gelişimle/dönüşümle ilişkili kavramlar, Kentsel gelişimin/dönüşümün tarihi arkaplanı, Kentsel gelişim/dönüşüm süreci: planlama / tasarım, finansman ve sosyal içerik. Kentsel gelişime stratejik bakış ve katılım süreçleri. Dünya'da kentsel dönüşüm uygulamaları. Türkiye'de kentsel dönüşüm: Yasal çerçeve ve uygulamalar. Kentsel dönüşüm modelleri.
Dersin Çıktıları 1. To evaluate the urban development/transformation issue holistically with its physical, economic and social dimensions,
2. To discuss the socio-spatial dynamics of urban development/transformation practices in different parts of the world,
3. To examine the legal, administrative, economic, social and physical dimensions of urban transformation in Turkey,
4. To present the basic principles of tranformation and development after disasters.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Yardımcı Kaynaklar
Altınçekiç Aysel, F. ve Ünverdi, L., “Yerel rantın global stratejilere açılımı: Çeşme Yarımadası”, Planlama, 37, 2006, 7-16. Altınörs Çırak, A. ve Yörür, N., “İzmir Onur Mahallesi örneğinde farklı söylemler ve taraflar açısından kentsel dönüşümün iki yüzü”, Planlama, 37, 79-88. Balamir, M., 2004, “Aspects of Urban Regeneration in Turkey: The Zeytinburnu Project.” The UK-Turkey Urban Regeneration Symposium. Ankara. Bartu Candan, A. ve Kolluoğlu Kırlı, B., 2007, “Neoliberalizm ve yerel yönetimler bağlamında kentsel dönüşüme nasıl karşı durulabilir?”, İstanbul, 60, 68-73.Bayram, M., 2006, “Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı Üzerine”, YAYED-Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (www.yayed.org.tr) Brenner, N. ve Theodore, N., 2002, Cities and Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”, Antipode, 34:3, 349-379, 2002. Buğra, Ayşe, 2003, Devlet-Piyasa Karşılığının Ötesinde, İletişim, 2003. Davis, M., Gecekondu Gezegeni, Metis. Fainstein, S. S., 1997, “The Changing World Economy and Urban Restructuring”, Readings in Urban Theory içinde, Fainstein, S. S. and Campbell, S. (der), Blackwell. Goodwin, M., 1993, “The city as commodity: the contested spaces of urban development”, Selling Places: The City as Cultural Capital Past and Present içinde, G. Kearns ve C. Philo (der.), Oxford: Pergamon Press, 145-162. Gottdiener, M., 1995, “Recapturing the center: a socio-semiotic analysis of shopping malls” Postmodern Semiotics: Material Culture and the Forms of Postmodern Life içinde, Blackwell. Gottdiener, M., 2001, “The mirror of production: the realization problem of capital”, The Theming of America-American Dreams, Media Fantacies, and Themed Environments içinde,Westview Press. Gough, J. (2006) Değişen Sınıf İlişkileri, Değişen Ölçek: Ölçek Politikalarında Çeşitlilik ve Çelişki, Praksis, 15, 97-126. Jessop, B., 2002, Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective, Antipode, 34:3, 452-472. Kurtuluş, H., 2007,“Devlet, Sermaye ve Kentsel Arazi Bağları Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm”, Ölçü, 72-77. MacLeod, G., 2002, “From Urban Entrepreneuralism to a “Revanchist City?” On the Spatial Injustices of Glasgow’s Renaissance”, Antipode. May, J., Cloke, P. ve Johnsen, S. (2005) Re- phasing Neoliberalism: New Labour and Britain’s Crisis of Street Homelessness, Antipode, 704- 730. Öktem B. (2006) Neo-Liberal Küreselleşmenin Kentlerde İnşası: AKP’nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Projeleri, Planlama Dergisi, 36, 53-64. Özdemir, D. (2003) “Yeniden canlandırma projelerinde kültür, turizm, ve emlak piyasaları üzerine kurulu stratejilerin başarı(sız)lık koşullarının incelenmesi”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildirileriçinde, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 384-397. Özdemir, D., 2007, “1980’lerden günümüze kentsel dönüşümün değişen içeriği”, Ölçü, 78-82. Peck, J. Ve Tickell, A., 2002, “Neoliberalizing Space”, Antipode, 34:3, 381-404. Philo, C. ve Kearns, G., 1993, “Culture, history, capital: a critical introduction to the selling of places”, Selling Places: The City as Cultural Capital Past and Present içinde, G. Kearns ve C. Philo (der.), Oxford: Pergamon Press, 1-32. Sadler, D., 1993, “Place- marketing, competitive places and the construction of hegemony”, Selling Places: The City as Cultural Capital Past and Present içinde, G. Kearns ve C. Philo, Oxford: Pergamon Press, 175-
redevelopment urban space by until the socio-spatial urban space by until the socio-spatial
redevelopment
Katkı Düzeyi
4
5
5
2
3
2
5
3
2
5
2
2
3
3
105610228123AKTS 1082620010561022812AKTS
100KaynaklarKaynaklar40602040200100DeğerlendirmeKatkı Yüzdesi406020402003DeğerlendirmeKatkı Yüzdesi10826200
Yarımadası”, örneğinde farklı Balamir, M., 2004, Urban Neoliberalizm ve 68-73.Araştırma Cities and Buğra, Ayşe, 2003, Metis. Fainstein, Urban Theory city as commodity: Capital Past and Gottdiener, M., 1995, Semiotics: Material The mirror of Dreams, Media Politikalarında and Urban 2007,77. MacLeod, Injustices of phasing 704- 730. Öktem B. ve İstanbul’un canlandırma koşullarının günümüze Neoliberalizing capital: a critical and Present “Place- City as Cultural 175-
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024