Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V
İngilizce Project V
Dersin Kodu
SBP 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 10 2 6
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ceyda Sungur
Dersin Amaçları 1.Öğrenciye şehirsel, doğal, sosyal kültürel değişimi ve gelişme dinamiklerini
anlama becerisini kazandırma
2.Öğrenciye değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, kurumsal, ekonomik ve ekolojik boyutları olan bir gelişim planı hazırlama becerisini kazandırma
Dersin Tanımı Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması;
bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. veri toplama, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama, sentez yapma becerisi kazanırlar
2. farklı büyüklükteki yerleşmelere farklı açılardan bakabilme, farklı rollere göre algılama, plansız ve planlı gelişmeleri yorumlayabilme,
işlevler arası ilişkiler sistemini kurgulayabilme, fiziksel mekan planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim tekniklerinin, ileri planlama tekniklerinin kullanılması, model oluşturma
3. planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim tekniklerinin, ileri planlama tekniklerinin kullanılması, model oluşturma
4. planlamada geliştirilen kararların ulusal ve uluslararası kabulleri dikkate alarak uygun teknoloji ve yöntemler kullanarak biçimsel olarak ifade edilmesi,
5. hiyerarşik ölçekler ve ilişkiler bağlamında konsept oluşturma, alternatif üretme, karar verme, geliştirme, detaylandırma
6. yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik altyapı alanları organizasyonu, bunlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme
7. planlama ve tasarım kararları üretiminde hakçalık, kamu yararı, sosyal adalet ve etik değerleri öğrenme, sahiplenme
8. şehirsel gelişim sürecinde doğal kaynakların, toplumsal değerlerin ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği konusunda çözüm üretme, kimlik öğelerinin tanımlanması ve geliştirilmesi
9. ülkedeki sosyal ve kültürel düzeyi artırma, sağlıklı yaşam koşullarını oluşturma ve mevcut kültürel birikimi artırma amacının kazandırılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020