Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 4711 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Hafta:
ATA 101 Dersine giriş ve dersin tanıtımı.
Toplumları siyasal, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan etkileyerek farklılaştıran inkılap-devrim, ihtilal, isyan gibi kavram ve süreçlerin tanıtılıp, incelenmesi.
Batı modernleşmesi çizgisinde 18-19. yüzyıllarda dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin genel hatlarıyla değerlendirilmesi: Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa, burjuvanın gelişimi ve kapitalizm, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi ve Avrupa’da siyasi ittifak dengesinin oluşturulması.
2. Hafta:
Genel hatlarıyla 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sistemi ve toplum modelinin incelenerek, mevcut dünya düzeni içerisinde Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun irdelenmesi.
Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler I: Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları çerçevesinde denge politikaları ve fikir akımları.
3. Hafta:
Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler II: Geleneksel Osmanlı yapısının modernleşme sorunsalı içinde reform hareketleri, Jön Türkler’in mücadelesi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet.
Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler III: 20. yüzyılın hemen başlarında emperyalizmin paylaşım mücadelesi, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkartan şartlar.
4. Hafta:
İmparatorluklar çağının sona ermesi: Birinci Dünya Savaşı, savaş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Meselesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorluklar düzeninin yerine yeni bir dünya düzeni kuruluşu ve ulus-devletlere yöneliş.
Mondros Ateşkesi sonrası: Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da işgallere karşı direniş hareketleri ve Kuvva-yı Milliye, yerel kongre iktidarları.
5. Hafta:
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları I.
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları II.
6. Hafta:
TBMM’nin kuruluşuna giden Anadolu’daki örgütlenme faaliyetleri, 1921 Anayasası, İstanbul-Ankara arasındaki iktidar mücadelesi ve Sevres Antlaşması.
Kurtuluş Savaşı ve Mudanya Ateşkesi.
7. Hafta:
Milli Mücadele yıllarında dış politika: Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD ile ilişkiler.
Anadolu’nun/Ankara’nın mücadelesinin içerde ve dışarıda sonuçları: Saltanatın kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması.
8 Hafta:
ATA 102 dersine genel giriş ve dersin tanıtımı.
Kurtuluş’tan Kuruluş’a uzanan Türkiye: 1919-1923 döneminin kısa geçmişi.
Atatürk dönemi Türk siyasal hayatı I (1923-1929): Ankara’nın başkent yapılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Şeyh Sait İsyanı gibi başlıca siyasal gelişmeler.
9. Hafta:
Atatürk dönemi Türk siyasal hayatı II (1929-1938): Dünya Ekonomik Buhranı’ndan sonra Türkiye, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı ve Tek Partili Hayat.
Atatürk döneminde anayasal gelişmeler, hukuk, eğitim-kültür alanlarında gerçekleştirilen atılımlar ve toplumsal yaşayışa yönelik çalışmalar.
10. Hafta:
Atatürk döneminde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve devletçilik.
Atatürk İlkeleri I.
11. Hafta:
Atatürk İlkeleri II.
Atatürk dönemi Türk dış politikası-İki savaş arasında Dünya ve Türkiye I (1923 1930): Lozan’ın ardından kalan politik sorunlar ve Türkiye (Musul Meselesi, Suriye Sınırı, Mübadele, Kapitülasyonlardan arta kalan uygulamaların temizlenmesi ve Borçlar).
12. Hafta:
Atatürk dönemi Türk dış politikası-İki savaş arasında Dünya ve Türkiye II (1931 1938): Dünya savaşa sürüklenirken Yurtta Barış Dünya’da Barıs sloganı çerçevesinde uluslararası antlaşmalar ve paktlarla bölgesinde bir güvenlik kuşağı kuran Türkiye.
İsmet İnönü döneminde Türkiye I (1938-1945): İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye.
13. Hafta:
İsmet İnönü döneminde Türkiye II (1945-1950): İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni dünya düzeni ve demokratikleşme çabasındaki Türkiye.
İç ve dış politikasıyla Türkiye’de Demokrat Parti dönemi (1950-1960).
14. Hafta:
1960-1980 aralığında Türkiye’nin iç ve dış politikası.
1980’den günümüze Türkiye ve Türkiye’nin yakın geçmişinin kısa değerlendirmesi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020