Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 333 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Atmosfer Dinamiği I
English Atmospheric Dynamics I
Course Code
MTO 333 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 5
- 3 1 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Elçin Tan
Course Objectives 1 - Meteoroloji Mühendislerine oluşan hava koşullarının oluşum şekillerini ve nasıl çalıştığını açıklama becerisi kazandırmak
2 - Bu beceriyi kullanarak hava öngörülerinin neden başarılı veya başarısız olduğunu anlayarak hava öngörüsünü geliştirmek için yeni yöntemler geliştirebilmelerini sağlamak.
Course Description Fiziksel boyutlar ve birimler, Toplam diferansiyel, Kartezyen koordinatlarda hareket denklemleri, Temel kuvvetler, Hareketli eksen takımları ve görünen kuvvetler, Küresel koordinatlarda hareket denklemleri, Hareket denklemlerinin ölçek analizi, Jeostrofik yaklaşım, Statik atmosferin yapısı, Hidrostatic yaklaşım, Süreklilik eşitliği, Termodinamik enerji denklemi, Barometrik formüller, Statik kararlılık Parsel metodu, Potansiyel sıcaklığa göre kararlılık kriterleri
Course Outcomes 1 - Çeşitli ölçeklerdeki hareketler için atmosferik hareketleri idare eden temel denklemlerdeki terimlerin fiziksel anlamlarını açıklamak, ve büyüklük mertebelerini hesaplamak,
2 - Momentumun korunumu, kütlenin korunumu ve enerjinin korunumu yasalarının atmosferik hareketler üzerindeki yönlendirici etkilerini açıklamak
3 - Dünyanın dönüşünden dolayı ortaya çıkan Coriolis kuvvet ve merkezkaç kuvvet gibi görünür kuvvetlerin atmosferik hareketler üzerindeki etkilerini belirlemek.
4 - Gözlenmiş hava ve iklimin belirlenmesinde atmosferin hareketlerini idare eden akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temel yasalarını anlamak ve uygulamalarda kullanabilmek için basitleştirmek,
5 - Sinoptik ölçekli hareket sistemleri için ölçek analizi sonucu elde edilen jeostrofik rüzgar ve hidrostatik eşitlik gibi yaklaşımlar vasıtasıyla sinoptik kartlar üzerinde gözlenen sistemlerdeki rüzgar ve sıcaklık alanlarını açıklayabilmek
6 - Bulut ve yağış oluşumunun temel sebebi olan düşey hareketlerin saptanmasında atmosferin statik kararlılığının büyük bir öneme sahip olması nedeniyle TEMP diyagramları üzerinden atmosferin kararlılığı veya kararsızlığı hakkında saptama yapmak,
7 - Hidrostatik eşitlikten elde edilen formüller yardımıyla belirli atmosferik koşullar için a) Basınç ve yoğunluğun düşey dağılışının hesabını yapmak,b) Radyozonde aletinin vericisinin yüksekliğini tayin etmek, c) Atmosferde izobarik seviyeler arasındaki atm
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024