Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / EKO 201 - Ekonomi
 

EKO 201 - Economics

Course Objectives

Mikroekonominin temel prensiplerini kavratmak;
Makroekonomominin iktisadi politikalar bağlamında incelenmesi

Course Description

Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş; ekonominin temel sorunları; hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi; piyasa yapıları; kamu maliyesinin temelleri; makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi
Ekonomi 201 dersinin ilk yedi haftası mikroiktisadi konulara, ikinci yedi haftası da makroiktisadi konulara ayrılmıştır:

MİKROİKTİSAT: İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet;

MAKROİKTİSAT: Makroiktisata giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makroekonomisi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme; gelişmekte olan ülkelerin sorunları, Türkiye Ekonomisi’nin yakın tarihine bakış

Course Coordinator
Sencer Ecer
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024