Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 202E - Fizksel Kimya
 

KIM 202E - Physical Chemistry

Course Objectives

Fiziksel Kimya’nın temel kavramları, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin 1.prensibi, ideal gaz proseslerinde 1. prensibin uygulanması, termodinamiğin 2. prensibi, tersinir ve tersinmez proseslerde entropy değişimleri, 3. prensip, Gibbs ve Maxwell denklemleri, iç enerji, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmoltz serbest enerjilerinin hesaplanması, kimyasal potansiyel, faz diyagramları, çözeltiler, koligatif özellikler, reaksiyon kinetiği, reaksiyon tipleri, hız yasasının integrasyonu, reaksiyon mekanizması, hız sabitinin sıcaklığa bağımlılığı, hız teorileri, ve katalitik reaksiyonlar.

Course Description

Gazlar (ideal ve gerçek gazlar), moleküler hız dağılımı, ortalama hız, çarpışmalar, ortalama serbest yol, iş, ısı, enerji, termodinamik verim, entropy, mutlak sıfır,
Gibbs ve Helmoltz serbest enerjileri, faz dengeleri, fazlar kuralı, Clasius-Clapeyron denklemi, buhar basıncı, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, osmotic basınç, hız yasası, katalizörler.

Course Coordinator
Nermin Orakdöğen
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024