Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / FIZ 456 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Atom ve Molekül Fiziği I
English Atomic and Molecular Physics I
Course Code
FIZ 456 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 - - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Fatma Gülay Acar
Course Objectives 1)Calculating, the energy levels, degeneracy, spin and angular momentum, coupling of the momentums, spectrum of the atoms’ ranging from hydrogen to many electron atoms, directly or by using approximations.
2)To investigate the contexture of bonds of molecules and their spectrums.
Course Description Rutherford, Bohr ve Sommerfeld atom spektrumu. Bir elektronlu atomlar için zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin özeti. Stern-Gerlach deneyi, yörüngesel manyetik dipol moment, elektronun spini, spin yörünge etkileşmesi. Hidrojen enerji seviyeleri. Çok elektronlu atomlarda; dışarlama ilkesi, değişim kuvvetleri. Helyum atomu, Hartree teorisi, temel seviyeleri. Periyodik cetvel, alkali atomlar, LS çiftleşmesi, karbon atomunun enerji seviyeleri. Zeeman etkisi. Moleküllerin bağları, spektrum çeşitleri.
Atom Modelleri,
Atomların Kuantumlu Yapısı,
Hamiltonian (İnce yapı, Aşırı İnce Yapı, Zeeman, Starck Terimleri),
Atomik Spektroskopi (LS çiftlenimi, JJ çiftlenimi, izinli geçişler, geçiş olasılıkları, geçiş hızları),
Temel Parçacıklar,
Çekirdeğin Yapısı,
Molekül Yapısı,
Moleküler Spektroskopi
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024