Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / JEO 616 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1 İzotop jeokimyasının tanımı 1, 2
2 Duraylı ve duraysız izotoplar 1, 2
3 İzotop jeokimyası uygulamaları 1, 2
4 Radyoaktivite ve çekirdek reaksiyonları 2
5 İzotopların yapay ayrımı ve standart hazırlanması 3
6 Kütle spektrometresi çalışmaları 3
7 Radyoaktivite ölçümleri 4
8 Jeolojik olay ve yaş kavramı 4
9 İzokron yöntemi 4
10 Rubidyum stronsiyum yönteminin uygulandığı mineral ve kayaçlar 4
11 Potasyum argon yöntemi 4
12 Radyasyon hasarları ve buna bağlı yöntemler 4
13 Termolüminesans yöntemi 4
14 Kükürt izotopları jeokimyası ve uygulamaları 4
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024