Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PET 519E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish İleri Mühendislik Matematiği
English Advanced Engineering Mathematics
Course Code
PET 519E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Gürşat Altun
Course Objectives 1. Petrol ve doğal gaz ve jeotermal mühendisliğinde karşılaşılan mühendislik problemlerine özel vurgu ile mühendislik için gerekli ileri düzeyde matematiksel kavram, teori ve metotları öğretmek.

2. Öğrencilerin kendi mühendislik alanlarında karşılaştıkları problemleri çözümlemede gerekli olan ileri düzeyde hem analitik hem de sayısal çözümleme yöntemlerinin kullanımına ait temel anlayışı geliştirmek.
Course Description Matematiksel ön bilgiler (vektör/matris kavramları, adi differansiyel ve kısmi diferansiyel denklem kavramları); Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde karşılaşılan temel model denklemleri (süreklilik, diffüzyon, konveksiyon-dispersiyon denklemi tek ve çok fazlı akış için), 1-B, 2-B ve 3-B kısmi differansiyel denklemlerin çözümlenmesinde değişken ayrışım, Fourier ve Laplace dönüşüm yöntemlerinin uygulamaları; 1-B, 2-B ve 3-B akış problemlerine ait kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlenmesinde sayısal yöntemler (sonlu farklar yöntemi); Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleri ile parametre kestirimi (en küçük kareler, en küçük mutlak değer yöntemleri).
Course Outcomes İleri düzey mühendislik matematiği temel bilgi ve kavramları,

Genelde mühendislik, özelde petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliği problemlerinin temel fiziksel prensiplerden hareketle matematiksel denklem takımları şekilde formüle edilmesini,

Başlangıç ve sınır koşul tipleri ve matematiksel olarak tanımlanmasını

Başlangıç, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerinin analitik yöntemlerle çözümlenmesini,

Başlangıç, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerinin sayısal yöntemlerle çözümlenmesini,

Doğrusal ve doğrusal olmayan parametre kestirim ve optimizasyon problemleri.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook Kreyszig, E. (2011). Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Inc., New York (tenth edition).
Other References Strang, G. (1986). Introduction to Applied Mathematics, Wellesley-Cambrige Press, Wellesly, Massachusetts.

Haberman, R. (1987). Elementary Applied Partial Differential Equations, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (second edition).

Farlow, S. J. (1982). Partial Differential Equations for Scientist and Engineers, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Churchill R. V. (1972). Operational Mathematics, McGraw-Hill Book Co., New York, (third edition).
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024