Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / RST 514 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Koruma Projesi II
English CONSERVATION PROJECT 2
Course Code
RST 514 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Yegan Kahya Sayar
Course Objectives ...
Course Description ...
Course Outcomes * Restorasyon alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek meslektaşı ve meslek dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme, bilgisayar yazılımlarıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme ve kendi anadili dışında ikinci bir uluslararası dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
* Restorasyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, çözüme yönelik olarak liderlik yapabilme ve kendi çalışmalarını uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.
*Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme ve ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Pre-requisite(s) ...
Required Facilities ...
Other ...
Textbook ...
Other References *Okyay, I. (2001) Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması Malraux Yasası, YEM
*Pickard, R.D. (1996) Conservation in the Built Environment, Singapore, Longman
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024