Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GID 502 - İstatistik
 

GID 502 - Statistics

Course Objectives

Öğrencilerin
-araştırma sonuçlarını bilimsel olarak değerlendirirken istatistiksel analizi kullanmaları,
-araştırmanın planlama safhasında deneme desenlerinin kurulabilmesi
-fikirlerin organizasyonunda, problemlerin tanımlanmasında ve karar vermede önemli bilgi sağlayan istatistiksel metotların gıda araştırmalarına uyarlama becerilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Course Description

Dağılımlar: Normal, t, F, Ki kare; Basit karşılaştırmalı denemeler; Çok sayıda işlemi karşılaştırma-Varyans Analizi, model doğruluk analizi; Ortalamaların karşılaştırılması: Duncan’nın çoklu aralık testi, LSD, Newman Keuls testi, ortagonal kontrastlar, Scheffé’s metodu, Tukey testi, kontrol ile karşılaştırma; Tesadüf blokları desenleri; Latin Kare ve ilgili desenler; Faktöryel desenler-genel desen, 2 k x 3 k faktör desenleri; Regresyon analizi

Course Coordinator
Filiz Altay
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024