Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / TUR 102 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkçe II
İngilizce Turkish Language II
Dersin Kodu
TUR 102 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülsün Nakıboğlu
Dersin Amaçları 1.Yazılı ve sözlü anlatımı geliştirmek
2.Bilimsel anlatımı geliştirmek ve bilimsel metin üretebilme becerisi kazandırmak,
3.Edebî türler hakkında bilgi edindirmek ve bu türleri irdeleme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

I. Düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak bir plan dahilinde aktarabilir,
II. Bilimsel ve resmî metinler oluşturabilir,
III. Edebî türleri değerlendirebilir,
IV. Hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapabilir.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Yargı Yayınevi, Ankara, 1984.
Diğer Referanslar 1. Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. Korkmaz, A. B. Ercilasun, H. Zülfikar vd. (Komisyon), Ank.
2. Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ank.
3. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ömer Asım Aksoy, İnkılâp Yay., İst.
4. Yazım Kılavuzu, TDK Yay., Ank.
5. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yay., İst.
6. Türkçe Dilbilgisi, Feyza Hepçilingirler, Remzi Kitabevi, İst.
7. Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Kesit Yay., İst.

8. Çağdaş Türk Hikâye ve Romanı, Olcay Önertoy, İş Bankası Kültür Yay., Ank.
9. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II-III, Berna Moran, İletişim Yay., İst.
10. Yazılı Anlatım, Bâki Asiltürk, İkaros Yay., İst.
11. Cumhuriyet Dönemi Denemeler Seçkisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yay, Ank.
12. Serkan Dinçer, Akademik Yazım ve Araştırmacılara Öneriler, Pegem Yayınevi
13. Umberto Eco, Tez Nasıl Yazılır, Can Yayınları
14. Yusuf Çotuksöken, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Bilim Yayınları
15. Kâzım Yetiş, Necat Birinci ve Kemal Yavuz, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Beşir Kitabevi
16. SOYDAŞ, H. (2016), “Gautier’in İstanbul ve Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi Adlı Eserleri Üzerine Bir Edebî Tür İncelemesi: Gezi Yazısı”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), ss. 705-719. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227882
17. Sedat Maden, “ Türk Edebı·yatında Seyahatnameler Ve Gezı· Yazıları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008, ss. 147-158. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33228
18. TDV İslâm Ansiklopedisi, “Seyahatnâme” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahatname#3-turk-edebiyati
19. Nesrin Mengi, “Bir Edebî Tür Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.353-368. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50242
20. Yunus Balcı, “Türk Edebiyatında Deneme Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Say› 8, 2006, 311-330. https://www.academia.edu/5555992/Türk_Edebiyatında_Deneme_Literatürü_A_Bibliography_of_Essay_in_Turkish_Literature_YUNUS_BALCI
21. M. Orhan Okay, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hatırât” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hatirat
22. Banu Altunova, “Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür Olarak Hatıra”, TürkBilig, 2003/6, ss. 3-12. http://www.turkbilig.com/pdf/200306-355.pdf
23. Nebi Bozkurt, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Mektup” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mektup
24. M. Orhan. Okay, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Türk Edebiyatında Mektup” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mektup
25. Fikret Sarıcaoğlu, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Rûznâme” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ruzname
26. TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hikâye” maddesi (Fars Edebiyatında Hikâye hariç tümü), https://islamansiklopedisi.org.tr/hikaye
27. S. Dilek Yalçın-Çelik, “Türk Edebiyatında Kısa Hikâye Üzerine Yapılan Çalışmalar”, TürkBilig, 2002/3, ss. 106-129. http://www.turkbilig.com/pdf/200203-312.pdf
28. Kâzım Yetiş, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Destan” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/destan
29. Dursun Ali Tökel, “Edebiyat Mitolojinin, Mitoloji Edebiyatın Neresinde”, Bizim Külliye, S. 51, Mart-Nisan-Mayıs 2012, ss. 23-29. https://www.academia.edu/20262627/EDEBİYAT_MİTOLOJİNİN_MİTOLOJİ_EDEBİYATIN_NERESİNDE
30. M. Orhan Okay ve Âlim Kahraman, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Roman” maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/roman
31. Hakan Sazyek, “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece- Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002, s.493-509. http://www.hakansazyek.com/files/Turk_Romaninda_Postmodernist_Yontemler_ve_Yonelimler.pdf
32. Hasan Yürek, “Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1 (2008) 187-202. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77136
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024