Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202 - Fiziksel Kimya
 

KIM 202 - Fiziksel Kimya

Dersin Amaçları

The aim and contents of physical chemistry, ideal gases
Fiziksel kimyanın amacı ve kapsamı, ideal gazlar
Ideal gases, real gases, isotherms of real gases, liquification of gases, deviation from ideality in gases, Van der Waals and Virial equations, critical constants, the law of corresponding states

Gerçek gazlar, gerçek gaz isotermleri, hallerin sürekliliği, gazların sıvılaştırılması, kritik sabitler, karşılıklı haller yasası, diğer gerçek gaz eşitlikleri
Kinetic theory, distribution functions, Maxwell velocity distribution, equipartition of energy, barometric distribution law, Maxwell- Boltzman distribution

Kinetik teori, Dağılım fonksiyonları, Maxwell dağılımı, enerjinin eş bölüşümü, barometrik dağılım, Maxwell-Boltzman dağılımı
Molecular collision, mean free path, transport properties

Moleküler çarpışma, ortalama serbest yol, taşınım olayları
Thermodynamics, Zeroth and first laws of thermodynamics, heat, work, internal energy, state function, enthalpy, thermochemistry, heat capacity

Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası, ısı, iş, iç enerji, durum fonksiyonu, entalpi, termokimya, ısı kapasitesi
1st Midterm

Application of first law to physical processes, Joule experiment, Joule-Thomson experiment, reversible and irreversible processes

Fiziksel proseslere birinci yasanın uygulanması, Joule deneyi, Joule-Thomson deneyi,
Second-law of thermodynamics, Carnot cycle, entropy for ideal gases

Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot çevrimi, ideal gazlar için entropi
Application of second law of thermodynamics to the physical and chemical processes, entropy changes in various processes, Third law of thermodynamics, absolute zero, Gibbs and Helmholtz free energies, Gibbs equations

Fiziksel ve kimyasal proseslere ikinci yasanın uygulanması, Termodinamiğin üçüncü yasası, entropinin özellikleri, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri
Spontaneity and equilibrium, chemical equilibrium, properties of simple mixtures, chemical potential, simple mixtures, partial molar properties, Clausius-Clapeyron equations, phase equilibrium in simple systems, phase diagrams

Kendiliğinden oluşum ve denge, kimyasal denge, Kimyasal potansiyel, faz dengeleri, Clasius-Clapeyron eşitliği
2nd Midterm
Ideal and real solutions, Raoult and Henry rules, Colligative properties of solutions

İdeal ve gerçek çözeltiler Rault ve Henry yasaları, Koligatif özellikler
Simple and complex reaction kinetics, reaction rate theories.

Basit ve kompleks reaksiyon kinetiği, Reaksiyon hız teorileri

Dersin Tanımı

Fiziksel kimyanın interdisipliner programlar ile kesişiminin tanımlanması

Koordinatörleri
Nermin Orakdöğen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024