Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 344 - Jeofizikte Ölçmeler
 

JEF 344 - Jeofizikte Ölçmeler

Dersin Amaçları

Farkly arama ve jeolojik problemlerin çözümünde jeofizik ölçmeler ile ilgili ön
çaly?malar; ölçüm düzeneklerinin gerçekle?tirilmesi; ölçmeler ve a?amalar;
ölçüm nokta ve do?rultularynyn seçimi; sonuçlar üzerindeki etkileri; elektrik,
elektromanyetik, gravite, manyetik, sismik, do?al gerilim ölçümlerinin arazide
yapylmasy; ölçülen verilerin grafik ve harita gösterimlerinin hazyrlanmasy; veri
i?lem teknikleri; de?erlendirme ve yorum a?amalary; rapor yazymy ve sunum.
Ölçmelere ili?kin dersiçi bilgilere ek olarak hafta sonlary deneme ölçümleri
yapylyrken, dönem sonunda zorunlu 10 günlük arazi kampy düzenlenerek
pratik arazi ya?amynyn ö?renilmesi ve gerekliliklerin yerine getirilmesinin
ö?renimi de bu dersin amaçlary içindedir.

Dersin Tanımı

1.Yerkabu?u ile ilgili jeofizik ve jeolojik konularyn anla?ylmasynda ö?renciye bir yeterlilik kazandyrmak.
2.Jeofizik problemlerin çözümünde, çok disiplinli bir anlayy? ile jeofizik verilerin toplanmasy, i?lenmesi ve
yorumlanmasy amacyyla modern jeofizik aletlerinin ve bilgisayar sistemlerinin kullanma becerisini kazandyrmak.
3.Kaya ve zemin mekani?ine ili?kin mühendislik problemlerinin, do?al afetler (depremler, tsunamiler, sel,
heyelan), do?al kaynaklaryn aranmasy, yeraltysuyu aranmasy, çevre ve arkeoloji ve yeraltynyn sy? ve derin
fiziksel özelliklerinin tahmininde jeo
4.Kara ve deniz ortamlarynda do?al kaynaklar ve endüstriyel hammaddelerin aranmasy konularynda bilgi sahibi
yapmak.
5.Meslekta?lar ile sözlü ve yazyly sunular yoluyla birey ve ekip olarak ileti?im kurma becerisini kazanmak,
sunulan çözümlerin toplum üzerindeki etkisini dikkate almak, etik de?erlere ba?lylyk ve ya?am boyu ö?renme
arzusunu olu?turmak.

Koordinatörleri
Halit Tuğrul Genç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022