Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VII
İngilizce Architectural Design VII
Dersin Kodu
MIM 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nurbin Paker Kahvecioğlu
Nurbin Paker Kahvecioğlu
Dersin Amaçları 1. Güncel kentsel dinamiklerin çok boyutlu mimari tasarım problemleri aracılığı ile ele alınması,
2. İleri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması,
3. Gelişmiş teknoloji, malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması,
4. Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası çalışma deneyimi sağlama,
5. Doğal, tarihi ve kültürel miras sayılacak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mimari tavır edinme,
6. Mimari tasarım, araştırma, tasarım bilgisi üretme, eleştiri ve temsil alanlarında kişisel tavır geliştirme ortamının sağlanması.


mutlu insan*mutlu habitat
Son yüzyıldaki kontrolsüz yayılmanın ardından, kentlerde her zamankinden daha fazla insan yaşıyor. Günümüzün çevre, sağlık ve kaynak krizleri de kent yaşamına eklendiğinde, mutluluğumuz için yeni araştırma alanları yaratmak zorunlu görünmekte. Mimari tasarım stüdyosunun ana konusu, bu “mutlu insan / mutlu kent” araştırmasına dayanmakta. Stüdyonun amacı, kentsel ölçekte bir mahalle dokusu içinde, adil, güvenli, sağlıklı, üretken, eğlenceli aktif topluluklar yaratmayı başaran ‘mutlu habitat’lar inşa edecek, barınma ve ek mimari programları ele almayı hedefliyor. *adaptiogenesis *eudaimonia
Dersin Tanımı Ulusal / uluslararası bağlamda kentsel dinamiklerle mimarinin ilişkisinin kurulması ve gelecek öngörüleri geliştirilmesi; farklı ölçek ve nitelikteki kentsel, bölgesel, küresel ilişkilerin analizi ve değerlendirilmesi; mimarinin sosyo-kültürel boyutunun, doğal, tarihi ve kültürel miras bağlamında tartışılması, derinlemesine analizi ve mimarlık bilgisine dönüştürülmesi; mimari tasarım sürecinin farklı disiplinlerle ilişkisinin kurulması ve entegrasyonu; büyük ölçekli, çeşitlilik içeren ve karmaşık mimari programlar için gelişmiş yapısal sistem ve detay düzeyinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesi; geçmiş dönemlerde edinilen kazanımların yetkin bir şekilde kullanımı ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesi.

Stüdyo, araştırma ve tasarımın sürekli geribildirimini gerçekleştirecek şekilde organize edilerek “araştırma yoluyla tasarım” modelini önemsemektedir. Bu, birbirine eklemlenerek gelişecek bir çalışma sürecini, tasarımda sürekli bir araştırma eşliğinde geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Stüdyo, sürdürülebilir sosyal- kültürel-ekonomik bağlamlar üzerine entellektüel araştırma yapmayı, spekülasyonlar üretmeyi, bağımsız düşünmeyi ve mimari tasarımı bunlar üzerine konumlandırılmayı teşvik edecektir. Stüdyo oturumları; bireysel kritikler, seminer ve sunumlar, sınıf içi ortak çalışma ve tartışmalar ile jürileri içerecektir. Stüdyo dört modül halinde birbirine eklemlenerek geliştirilecek tek bir tema etrafında yapılandırılacaktır. Tasarım araştırmaları sürecinde öğrencilerin verilecek okumaları yapmaları ve bu okumalar eşliğinde sınıf içi tartışmaları yönetmeleri beklenecektir.
Modül1 [M1]: ön çalışma- kentsel anlatı egzersizleri
Modül2 [M2]: yaşam alanı senaryoları ve spekülatif program geliştirme
Modül3 [M3]: sistem bileşenlerinin tasarımı
Modül4 [M4]: yapısal tektonik bileşenlerin geliştirilmesi
Dersin Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. Kentsel etkenlerin farklı ölçeklerde mimariye yansımasını çözümleme becerisi kazanır
2. Karmaşık mimari işlev ve program verilerinin tasarıma esas oluşturacak bilgiye dönüştürülmesi becerisi kazanır.
3. İleri teknoloji ve malzeme olanaklarının mimari tasarımda kullanılması konusunda bilgi sahibi olur.
4. Farklı uzmanlık alanlarıyla etkileşimli çalışma becerisi kazanır.
5. Mesleki alanda kişisel görüş ve inisiyatif sahibi olma becerisi kazanır.
Önkoşullar sonuç ürüne ulaşmak kadar, tasarım sürecinin önem kazandığı ortamı yaratmak
Gereken Olanaklar stüdyo enformal ve kısa süreli çalışmalarla desteklenecektir.
*stüdyoda üretken katılım esastır.
*farklı ölçeklerde ve farklı temsil araçlarıyla düşüncenin dışlaştırılması beklenmektedir.
Diğer Mimari Proje stüdyosu kapsamında yapılacak çalışma ve etkinlikler;
Ön Çalışmalar (Çalışma-1): Dönemin ilk haftaları içinde yapılacak ön çalışma, “bir mahalle ölçeği içinde farklı katmanların anlatısı üzerine yapılacak tasarım egzersizleri”nden oluşmaktadır.
Dönem Çalışması (Çalışma-2): Dönem boyunca sürdürülecek ana stüdyo çalışmasıdır.
Tasarım Araştırmaları: Dönem çalışma konusu ve alanı üzerine yapılacak tasarım araştırmaları ve okumaları, bireysel veya gruplar halinde yürütülecek, dönem içinde öğrenciler tarafından sunumları gerçekleştirilecektir.
Seminerler: Konularında uzman davetli konuşmacılar tarafından, stüdyo çalışmalarını destekleyici seminerler verilecektir.
Jüriler: Değerlendirme jürileri, uzman akademisyen ve profesyonel davetlilerin katılımı ile; grup içi (pin-up) jüriler, tüm öğrencilerin katılımı ile ortak ve bireysel geribildirim sağlamak üzere dönem içinde farklı aralıklarla gerçekleştirilecektir.
Ders Kitabı • Alver, K. (2013). Mahalle. Ankara: Hece Yayınları.
• Bridge, G. (2002). The Neighbourhood and Social Networks. ESRC centre for neighbourhood research. Swindon.
• Brown, L.R. 2009, “1. Selling Our Future”, sf. 3–27, ve “10. Can We Mobilize Fast Enough?”, sf. 241-268. In: Brown, Lester R 2009, PLAN B 4.0. Mobilizing to Save Civilization. Earth Policy Institute http://www.earth-policy.org/index.php?/books/pb4/
• Davis, M., (2006), Gecekondu Gezegeni (Planet of Slums), (çev. Gürol Koca), Metis Yayınları.
• Guallart, Vicente (Ed.), 2010, Self-Sufficient City: Envisioning the habitat of the future, Actar Publishers.
• Işın, E. (2006). İstanbul’da gündelik hayat. İstanbul: YKY.
• Kuo, Frances E, and Andrea Faber Taylor. “A potential natural treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a national study.” American Journal of Public Health, vol. 94,9 (2004): 1580-6. doi:10.2105/ajph.94.9.1580
• Montgomery, Charles., 2014, Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design, FSG Books, NY.
• Saelens, B.E, Sallis, J.F. , Black,J.B., Chen, D., 2011, “Neighborhood-Based Differences in Physical Activity: An Environment Scale Evaluation” American Journal of Public Health (AJPH), published online: October 10, 2011, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448009/
• Seamon, D., Mugerauer, R. (eds), 1985, Dwelling, Place&Environment: towards a phenomenology of person and world, Martinus Nijohoff Pub.
• Till, J. & Schneider, T. 2012, “Invisible Agency”. In: Architectural Design 2012:4.
• Urry, J. (1999). Mekânları tüketmek (Çev. Öğdül, R.G.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Wheeler, Stephen M. 2004, “Sustainable development”. In: Wheeler, Stephen M. 2004, Planning for Sustainability. Creating Livable, Equitable and Ecological Communities. Routledge.
• Zumthor, P., 2006, Atmospheres: architectural environments. surrounding objects, Birkhauser Press.

• EU, State of European Cities Report, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_20 07.pdf
• EU, Quality of Life in European Cities 2015, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf
• EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database
• Project for Public Spaces, https://www.pps.org
• TÜİK Resmi İstatistik Portalı, http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/17-mekansaladres-kay%C4%B1t-sistemi
• AFFORDABLE URBANISM, http://www.monu-magazine.com
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024