Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218 - ProjeIV
 

SBP 218 - ProjeIV

Dersin Amaçları

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe yönelik gelişiminin tartışılması Proje IV’ün temel amacıdır. Stratejik mekânsal planlama yaklaşımına bağlı olarak;
• Bir yerleşmenin mekânsal dinamiklerinin, yerleşme sistemleri ve mekânsal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konulması,
• Sektörler arası ilişkilerin ve mekânsal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevresel-ekonomik yapıyı açıklayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması,
• Gelecek öngörülerinin tartışılmasında toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.
2020-21 eğitim ve öğretim yılı, bahar yarıyılında yürütülecek Proje IV dersi için çalışma alanı olarak İstanbul ilinin Şile ilçesi seçilmiştir. İl Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı gibi güncel planlama çalışmalarının ışığında Şile yerleşmesi için kentsel ve bölgesel gelişme senaryolarının, makroform tartışmalarının ve bunlara eşlik eden gelişme stratejilerinin farklı planlama analiz ve değerlendirme teknikleri kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.
4. yarıyıl proje çalışmasında, öğrencilerin ileri yarıyıllarda yapacağı diğer dönem projesi çalışmalarında ve mezun olduktan sonraki planlama çalışmalarında yararlanması için, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) destekli analitik değerlendirme ve karar verme yöntemleri konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Farklı plan türlerinde ve farklı ölçeklerdeki plan uygulamalarında da dikkate alınacağı üzere temel değer bileşeni olarak öğrencilerin çevresel, toplumsal ve kültürel kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasında koruma ve kullanma dengesi ile sürdürülebilir gelişme gibi evrensel planlama ilkelerini göz önünde bulundurması öngörülmektedir.

Dersin Tanımı

Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda projenin kapsamı:
• Çalışma alanı olan Şile kentsel yerleşimini ve idari sınırları içerisinde kalan kırsal alanını, İstanbul içerisindeki yerleşme sistemleri ve kademelenmesi ile tanımlamak, bölgesi içerisinde değerlendirmek,
• Şehir ve bölge planlama disiplininde yaygın olarak kullanılan doğal, yapılaşmış ve sosyo- ekonomik
çevreye ilişkin tematik analizler ışığında çalışma alanının sorun ve olanaklarını tartışmak,
• Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde planlamada analitik değerlendirme teknikleri ve karar verme yöntemleri kullanarak kentsel ve bölgesel gelişme senaryolarını ve kentsel gelişme
makroform alternatiflerini tartışmaya açmak,
• Dönem boyunca ortaya konan tüm incelemelerin ve değerlendirmelerin sözlü ve yazılı anlatımı ile
ilişkili programların (CBS, Autocad, Netcad vb.) desteği ile haritalama, değerlendirme ve yorumlama tekniklerini kullanmaktır.

Koordinatörleri
Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023