Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ProjeIV
İngilizce Project IV
Dersin Kodu
SBP 218 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Dersin Amaçları Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe yönelik gelişiminin tartışılması Proje IV’ün temel amacıdır. Stratejik mekânsal planlama yaklaşımına bağlı olarak;
• Bir yerleşmenin mekânsal dinamiklerinin, yerleşme sistemleri ve mekânsal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konulması,
• Sektörler arası ilişkilerin ve mekânsal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevresel-ekonomik yapıyı açıklayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması,
• Gelecek öngörülerinin tartışılmasında toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.
2020-21 eğitim ve öğretim yılı, bahar yarıyılında yürütülecek Proje IV dersi için çalışma alanı olarak İstanbul ilinin Şile ilçesi seçilmiştir. İl Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı gibi güncel planlama çalışmalarının ışığında Şile yerleşmesi için kentsel ve bölgesel gelişme senaryolarının, makroform tartışmalarının ve bunlara eşlik eden gelişme stratejilerinin farklı planlama analiz ve değerlendirme teknikleri kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.
4. yarıyıl proje çalışmasında, öğrencilerin ileri yarıyıllarda yapacağı diğer dönem projesi çalışmalarında ve mezun olduktan sonraki planlama çalışmalarında yararlanması için, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) destekli analitik değerlendirme ve karar verme yöntemleri konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Farklı plan türlerinde ve farklı ölçeklerdeki plan uygulamalarında da dikkate alınacağı üzere temel değer bileşeni olarak öğrencilerin çevresel, toplumsal ve kültürel kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasında koruma ve kullanma dengesi ile sürdürülebilir gelişme gibi evrensel planlama ilkelerini göz önünde bulundurması öngörülmektedir.
Dersin Tanımı Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda projenin kapsamı:
• Çalışma alanı olan Şile kentsel yerleşimini ve idari sınırları içerisinde kalan kırsal alanını, İstanbul içerisindeki yerleşme sistemleri ve kademelenmesi ile tanımlamak, bölgesi içerisinde değerlendirmek,
• Şehir ve bölge planlama disiplininde yaygın olarak kullanılan doğal, yapılaşmış ve sosyo- ekonomik
çevreye ilişkin tematik analizler ışığında çalışma alanının sorun ve olanaklarını tartışmak,
• Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde planlamada analitik değerlendirme teknikleri ve karar verme yöntemleri kullanarak kentsel ve bölgesel gelişme senaryolarını ve kentsel gelişme
makroform alternatiflerini tartışmaya açmak,
• Dönem boyunca ortaya konan tüm incelemelerin ve değerlendirmelerin sözlü ve yazılı anlatımı ile
ilişkili programların (CBS, Autocad, Netcad vb.) desteği ile haritalama, değerlendirme ve yorumlama tekniklerini kullanmaktır.
Dersin Çıktıları ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomikçevreyi analiz etme, güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri, uygun kaynakları, dışsal etki ve dinamikleri değerlendirme.
Temel aktörleri ve rollerini belirleme.
(Gerçekçi) Uzun-erimli vizyon belirleme.
Vizyon doğrultusunda mekânsal gelişme ve değişimi bir konsept bağlamında kurgulama ve makroform tartışmaları yapma.
Kısa/uzun dönemli alternatif stratejiler geliştirme ve tartışma.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Albrechts, L., Healey, P. & Kunzmann, K. R. (2003). Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe, Journal of the American Planning Association, 69, (2), 113.
Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Brooks, R. G., (1988). Site Planning Environment, Process and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Claval, P., (1998). An Introduction to Regional Geography, Blackwell Publications, 1998 (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Dandekar, H., (Editor) (1982). The Planner's Use of Information: Techniques for Collection, Organization and Communication
Edgington, D. W., Fernandez, A. L., Hoshino, C. (2001). New Regions - concepts, issues and practices. (ITU Kütüphanesi - elektronik kaynak)
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15(4), 299-318. Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler,
İçinde: Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Glasson J., Introduction to Regional Planning, John (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, London: UCL Press.
Hill T. ve Westbrook R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product recall, Long Range Planning, 30, 46-52.
Kajanus M., Kangas J. and Kurttila M. (2004). The use of value focused thinking and the A'WOT hybrid method in tourism management, Tourism Management, 25, 499- 506.
Kangas J., Kurttila M., Kajanus M. ve Kangas A. (2003). Evaluating the management strategies of a forestland estate - the S-O-S approach, Journal of Environmental Management, 69, 349-358.
Kotler, P. (1988). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 6th edition. Prentice Hall. New Jersey.
Lyle, J. T., (1985). Design for Human Ecosystems, Van Nostrand Reinhold, New York, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
McHarg, I. L., (1971). Design with Nature, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Salet, W. & Faludi, A. (eds) (2000). The Revival of Strategic Spatial Planning, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024