Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 427E - Comparative Studies of Urban Planning [Kentsel Planlamada Karşılaştırmalı Çalışmalar]
 

SBP 427E - Comparative Studies of Urban Planning [Kentsel Planlamada Karşılaştırmalı Çalışmalar]

Dersin Amaçları

Dersin amacı, öğrencilerin uluslararası kentleşme gündemini oluştural temel konular ve kavramsal tartışmalar hakkında eleştirel anlayış sunmaktır. Ders, dünyanın farklı kentsel bölgelerindeki kentsel evrim hakkında bilgi sağlarken kentleşme dinamikleri, yapısı ve etkileri üzerine de analitik düşüncenin gelişimini teşvik etmekte, güncel politik, teknolojik ve sosyo-ekonomik dinamikler çerçevesinde gelişme ve kentleşme trendlerine ve tehditlerine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme becerisi sunmaktır.

The aim of this course is to provide students a critical understanding of the principal themes and theoretical debates within international urbanisation agenda through the exploration of regional perspectives worldwide. It is designed to stimulate analytical thinking about various dynamics, patterns and implications of urbanisation, to give students an understanding of the evolution process of different urban systems in the world, and to present a comparative evaluation of development and urbanisation trends and threats in various world regions and cities by relating them with up-to-date political, economic, technological and socio-economic inferences.

Dersin Tanımı

Ders, kentsel gelişme ve planlama trendleri ve tehditlerini karşılaştırmalı olarak irdeleyen bir dizi tematik seminere dayanmaktadır. Her tematik seminer, gelişme ve kentleşme trendleri, kentsel sistemlerin evrimi ve kentleşme dinamikleri, temel kentsel merkezlerin içsel yapısı, kentlerin ayırt edici karakteristikleri, kentsel problemler ve çözümleri olmak üzere 5 ana tema çerçevesinde tasarlanmaktadır. Kuzey Amerika, Sovyetler Birliği, Latin Amerika, Sahara Afrikası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya bölgelerinden örnek çalışmalar ile farklı planlama yaklaşımları üzerinde tartışma olanağı sunmaktadır. Bu bölgesel perspektifler, kalkınma baskısı, kentsel eşitsizlikler, ırk, etnik köken ve gelir gibi değişkenlere dayalı sosyo-mekansal ayrışma, çevresel köhneme, değişimin yönetimi ve çatışma ve savaş çağında planlama gibi temel kentsel mücadele alanlarına dair yanıt ararken daha geniş ve analitik bir kentleşme anlayışı oluşturmak için değerlendirilir.

The course is based on a series of thematic sessions on the comparative studies of urban planning trends and threats. Each thematic session is designed under five key themes to critically analyse: Development and urbanisation trends, evolution of urban systems and patterns of urbanisation, internal structures of world’s major urban regions, distinctive characteristics of major cities and their urbanisation, urban challenges. Considerable emphasis is placed on the use of case studies to illustrate regional perspectives of planning approaches and development outcomes at different spatial scales including North America, Former Soviet Union, Latin America, Sub-Saharan Africa, Middle East and North Africa, South, Southeast and East Asia. These regional perspectives are assessed to draw a broader understanding of urbanisation in responding to key urban challenges of development pressures, urban inequalities, socio-spatial segregation based on race, ethnicity and income, environmental degradation, management of change, and planning in the age of conflict and wars.

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022