Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Halk Müziği Literatürü
İngilizce FOLK MUSIC LITERATURE
Dersin Kodu
MUZ 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süleyman Şenel
Dersin Amaçları Dünyada ve Türkiye’de “Halk Müziği” kavramları ve bu kavramlar çerçevesinde şekillenen çalışma yöntemleri hakkında bilgiler; Dünyada ve Türkiye’de halk müzikleri üzerine yapılan çalışmalar; halk müziklerinin sahada tespit yöntemleri ve saha teknolojisi; transkripsiyon; ikonografik kaynaklar; yazılı kaynaklarda halk müziklerinin tespiti; sınıflandırmalar; müzik endüstrisi; Türk Halk Müziği’nin yaygınlık sahası (coğrafyası); kaynakları [anonim halk müziği, aşık müziği, epizodik müzik, tasviri müzik]; müzikal tür, çeşit ve biçimleri… Bu dersin içeriğini meydana getirmektedir.
Dersin Tanımı Halk müziğinin genel kaynakları; halk müziklerini besleyen sözlü - yazılı kaynaklar ve bunların dayandığı temeller. Yaygınlık sahaları [Anonim Halk Müziği, Aşık Müziği, Epizodik Müzik, Tasviri Müzik]. Genel hatlarıyla müzikal tür, çeşit ve biçimlerin tanımlanmasını sağlayan unsurlar, kavramlar.
Vokal, enstrumantal, ve vokal enstrumantal karakterler. Bu karakterlere sahip ezgilerin genel tasnifi ve tanımlanması. Halk müziği terminolojisine bağlı ezgi tür, tip ve çeşitleri ve bunların dayandığı melodik yapı karakteristikleri.
Dar ve geniş sahalarda görülen çalgı tipleri, bunların çalış ve tınlama özellikleri. Halk anlayışına dayalı orkestralama uygulamaları. Bölgelerarası metrik yapı özellikleri ve yaygın ritmik uygulamalar. Buna bağlı olarak, serbest ritmli ve usullü ezgilerin genel tanıtımı. Eğitim, repertuar dersleri anlayışıyla yapılacaktır.
Halk müziğinde yaygın edebi yapı, melodi, ritm ve hareket (oyun) ilişkisi içinde müzik örneklerinin tanıtılması. Halk ezgilerinin tipolojik ve analitik yapıları ve bu yapıları açıklamaya dönük analizler; Duyum yoluyla halk müziği tavır, üslup ve bölgesel karakterlerinin tanıtılması. Bu bağlamda, halk sanatkarlarının vokal ve enstrumantal seslendirmelerinden örneklemeler; Yakın ve uzak sahalarda yer alan müzik karakterlerinin karşılaştırılması.Eğitim, repertuar dersleri anlayışıyla yapılacaktır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Ali UFKİ [Haz. Prof. Dr. Şükrü Elçin], Mecmua-i Sâz u Söz, İstanbul, 1976, M.E.Basımevi
ARSUNAR, Ferruh, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler/I-II-III, Ankara, 1947,1948,1948, CHP Halkevleri Yayınları Milli Kültür Araştırmaları: IV, V,VI
ARSUNAR, Ferruh, Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler, İstanbul, 1955, Maarif Matbaası,
ATAMAN, Yaver, 100 Türk Halk Oyunu, İstanbul, 1975,
ATAMAN, Sadi Yaver, Barlar, İstanbul, 1977, Sarıaltın Yayınları
BARTOK, Bela, Turkish Folk Music From Asia Minör, 1976, Princeton University Press
COOK, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, London, 1992,
GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp [Kösemihal], Türk Halk Musıkılerinin Tonal Hususiyetleri
Meselesi, İstanbul, 1936, Nümune Matbaası,
KORAY, Fuad, Müzik Formları, İstanbul, 1957,
NETTL, Bruno, The Study Of Ethnomusicology, 1983, University Of Illinois Press,
ÖZTÜRK, Ali Osman, Das Turkische Volkslied Als Sprachliches Kuntswerk, Bern, 1994, Peter
Lang
REINHARD, Ursula -Kurt, Musik der Türkei, B.2, 1984, Berlin
SALCI, Vahit Lütfi, Gizli Türk Halk Musikisi ve Türk Musikisinde Armoni Meseleleri, İstanbul,
1940, Numune Matbaası
SARISÖZEN, Muzaffer, Türk Halk Musıkısi Usulleri, Ankara,i 1962,
SAYGUN, A.Adnan, Töresel Musıki, İstanbul, 1967,
ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında
Ortaya Çıkan Problemler”, IV.Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1991
ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Beste, Makam ve Ayak Kavramları Üzerine”,
V.Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1995,
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Repertuarı Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023