Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 342E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bulut ve Yağış Fiziği
İngilizce Physics of Clouds&Precipitatio
Dersin Kodu
MTO 342E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 5 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sevinç Asilhan
Dersin Amaçları 1.Bulut içindeki fiziksel prosesleri ö?retmek.
2.Atmosferik nemin termodinamik uygulamada kullanma becerisi
kazandyrmak.
3.Bulut ve ya?y?yn mikroyapysyny tanymlayabilme becerisi kazandyrmak.
Dersin Tanımı Subuharynyn termodinamik özellikleri. Clausius-Clapeyron e?itli?ininsuyun
suyun hal de?i?imi için yorumlanmasy. Psychrometric diyagramyn
kullanylmasy. Bergeron-Findeisen-Wegener ya?y? olu?um teorisi. Yayylma ve
yo?unla?ma ile ya?mur damlasynyn büyümesi. E?rilik ve çözelti etkisi. Raoult
kanunu, Kelvin ve Köhler e?risi. Atmosferik yo?u?ma çekirde?i,
Collision-Coalesence teorisi. Ya?y? tipi. Bulut ve sis synyflamasy. Bulut tahmini.
Yapay bulut tohumlama.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Atmosferik gazlara uygulanan ideal ve Dalton gas kanunu tanymlayabilmek ve formule edebilmek.
2. Termodinamigin 1. Kanunudaki her terimi tanymlayabilmek, hissedilir ve gizli ysydaki de?i?ime gore analiz edebilmek.
3. Durum de?i?kenlerini tanymlayabilmek ve thermo-diagram kullanarak dü?ey yükselme esnasyndaki hal de?i?imini elde
edebilmek.
4. Atmospherik subuhary ile ilgili denklemleri seçip kullanabilmek.
5. Nemlilik de?i?kenleri ve hal de?i?imini tanymlayabilmek.
6. Clausius-Clapeyron denklemi kullanarak hal de?i?imini (syvynyn buhar, buzun buhar ve buzun syvy hale geçmesi) ifade
edebilmek.
7. Bulut ve sis olu?umunda doymaya ula?ma süreçlerini formule edebilmek.
8. Statik ve dinamik kararlyly?yn bulut olu?umuna etkisini tanymlayabilmek.
9. Bulut synyflandyrmasy, bulut olu?umu ve geli?imi, bulut ve sis tahminini ifade edebilmek, so?uk bulutlar için ya?y? olu?umunda
Wegener-Bergeron-Findeisen sürecini idafe edebilmek.
10. Ya?y?yn geli?mesini control eden süreçleri; çekirdeklenme, yayylma ve çarpy?ma hem syvy tanecik hemde buz kristalleri için
ifade edebilmek ve Köhler ve Kelvin e?itliklerinden e?rilik etkisini tanymlayabilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Rogers R.R., 1979, A Short Course in Cloud Physics, Pergamon Press, ISBN:0-08-023040-.
Diğer Referanslar Pruppacher H.R. and J.D. Klett, 1978, Microphysics of Clouds and Precipitation, Reidel Publ. Co..
Wallace J.M. and P. V. Hobbs, 1977, Atmospheric Science: An Introductory Survey, Orlando
Academic Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023