Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 4902 - Diploma Projesi
 

SBP 4902 - Graduation Project

Course Objectives

Diploma Projesi'nin amacı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ndeki eğitim ve öğretim bütünün oluşturan tüm alanlarda, öğrencinin gerekli bilgi ve problem çözme becerisine, edindiği bilgi ve deneyimi kendisine yöneltilen bir planlama ve tasarım probleminin çözümünde birleştirerek kullanabilme olgunluk ve yetkinliğine sahip olup olmadığını ölçmek ve değerlendirmektir.

Course Description

Belirlenen proje alanının bölgesi içinde doğal,sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve analizi, değerlendirilmesi ve sentezi yoluyla senaryo seçenekleri oluşturulması Gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması Farklı aktörlerin katılımı, yasal ve yönetimsel çerçevenin göz önünde bulundurulması Planlama hiyerarşisi kapsamında değişik ölçeklerde alternatifli kentsel gelişim planlarının hazırlanması Bu zamana kadar almış olduğu eğitimden elde ettiği planlama, tasarım, uygulama becerisi ve karar verme yeteneğinin bağımsız kişisel çalışma şeklinde ölçülmesi.

Course Coordinator
Gülden Demet Oruç Ertekin
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024