Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 312 - Proje VI ÜNYE
 

SBP 312 - Project VI ÜNYE

Course Objectives

Hoş Geldiniz, Mehmet Ali Yüzer . Oturumu Kapat . English
NİNOVA
KAMPÜS
DERSLER
YARDIM
HAKKINDA
Neredeyim: Ninova / Kampüs / SBP 312 / Ders Bilgileri
Eğitmen Görünümü

Kampüse dön
Derse dön

Hızlı İşlemler
Dersin Tanıtım Sayfaları

Ders Bilgileri
GenelProgramDeğerlendirmePaylaşım
Dersin Adı *
Course Name Türkçe
Turkish
Proje VI ESKİŞEHİR
İngilizce
English
Project VI ESKİŞEHİR
Dersin Kodu
Course Code SBP 312 Kredi *
Credit Ders *
Lecture
(saat/hafta
hour/week) Uygulama *
Recitation
(saat/hafta
hour/week) Laboratuvar *
Laboratory
(saat/hafta
hour/week)
Dönem
Semester
0
5
2
6
0
Dersin Dili *
Course Language
Türkçe / Turkish
Dersin Koordinatörü *
Course Coordinator

Mehmet Ali Yüzer
Koordinatörü Çıkar

Seçiniz
Koordinatör Ekle
Dersin Amaçları *
Course Objectives
Kentsel planlamanın mekânsal, yasal, finansal, etik ve sosyo-politik boyutları ilişkilendirilerek, kentin mevcut yerleşik ve gelişme alanlarında, olası seçenekli senaryolar çerçevesinde, geleceğe ilişkin yenileme, canlandırma, sıhhileştirme, koruma ve tasarım politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik planlama becerisinin kazandırılmasıdır.

To provide planning skills for future renewal, revival, sanitation, conservation and design policies, strategy and action plans within the framework of possible scenarios in the existing settlement and development areas of the city by associating the spatial, legal, financial, ethical and socio-political dimensions of urban planning.
Dersin Tanımı *
Course Description
1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.

Determination of action areas in present and development areas according to 1/5000 scale strategic plan decisions, determination of scenario alternatives, evaluation of legal frame work and the planning and desing of housing, recreation, facilities and functional areas.
Dersin Çıktıları
Course Outcomes
PROJE YILSONU TESLİMLERİ
Grup Çalışması
Uygulama İmar Planı çalışmasına yönelik 1/2000 ve/veya 1/1000 ve diğer uygun ölçeklerde analizler ve raporlar;
• Doğal Çevre Analizleri
o Eş yükselti, eğim, yön, rüzgâr analizleri vb.
• Yapısal Çevre Analizleri
o Bina ölçeğinde yapı kullanımı ve özellikleri, donatı alanları ve erişebilirlik analizi, yapılaşma yoğunluğu (TAKS, KAKS, EMSAL vd.), nüfus yoğunluğu, erişilebilirlik, ulaşım projeksiyonları, doku analizleri, görsel analizler
• Sosyo-ekonomik Analizler
o Fayda maliyet analizi (gerekli olduğu durumlarda hazırlanır) ve sosyal yapı analizi
• Tematik Analizler
Bireysel Çalışmalar
• Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri, sosyo-ekonomik analizler ve çalışma alanlarına yönelik tematik analizlerinden oluşturulan sentez
• Uygulama imar planına yönelik eylem alanlarının belirlenmesi, kentin farklı karakteristik alanlarının tasarımı (Tarihi kent merkezi, gelişme alanı vb.), seçilen gelişme alanına yönelik maket ve istenirse ek olarak 3 boyutlu modelleme/görselleştirmeler
o Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi
o Meskun Alan (Grup içinde tekrar değerlendirme yapılacaktır. Duruma göre (Sit Alanına yoğunlaşılması durumunda vd.) istenmeyebilir.
o Gelişme Alanı Kentsel Tasarım Projesi
• Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu
• Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu
ÖNEMLİ NOT 1: Proje ara teslimleri, dijital olarak İTÜ Ninova platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
ÖNEMLİ NOT 2: Bu projede daha sık kullanacak verilere Drive klasöründen erişilebilir.
ÖNEMLİ NOT 3: Gerekli olması halinde, proje teslimleri, İTÜ Ninova’ya ek olarak Drive’a yüklenecektir.

ITEMS TO BE COMPLETED FOR THE ASSIGNMENT
Group Works
Analysis and reports at 1/2000 and/or 1/1000 and other appropriate scales for the Detailed Local Plan;
• Natural Environment Analysis –
o Elevation, slope, aspect, wind analysis, etc.
• Built Environment Analysis
o Building use and attributes, urban facilities and accessibility analysis, construction density (BCR, FAR, etc.), population density, accessibility, transportation projections, pattern analysis, visual analysis.
• Socio-economic Analyses
o Cost-benefit analysis (prepared when necessary)
o and social structure analysis.
• Thematic Analysis
Individual Works
• Synthesis derived from the natural environment, built environment, socio-economic environment, and other thematic analysis
• Defining action areas for the Detailed Local Plan, the spatial design of different characteristic areas of the city (Historical city center, development area etc.), a model for the selected development area, and 3-d modeling/visualizations (up to student’s decision).
o Urban Protected Area Design Project
o Residential Area (A re-evaluation will be made within the group. Depending on the situation (in case of concentration on the urban protected area, etc.), it may not be desired.)
o Development Area Design Project
• Urban Protected Area Implementation Plan for Conservation Purpose, Plan Notes and Plan Explanation Report
• Development Area Implementation Plan, Plan Notes and Plan Explanation Report
IMPORTANT NOTE 1: Project mid-submissions will be made digitally on the ITU Ninova platform.
IMPORTANT NOTE 2: The data that will be used more frequently in this project can be accessed from the Drive folder below.
IMPORTANT NOTE 3: If necessary, project submissions will be uploaded to the Drive folder in addition to ITU Ninova.
Önkoşullar
Pre-requisite(s)
SBP 311 MIN DD
veya
SBP 311E MIN DD

SBP 311 MIN DD
or
SBP 311E MIN DD
Gereken Olanaklar
Required Facilities
Gereken Olanaklar

Required Facilities
Diğer
Other
Diğer

Other
Ders Kitabı
Textbook
Dersin Kitabı

Textbook
Diğer Referanslar
Other References
Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form (Vol. 5). Harvard University Press.
Albrechts, L. (2004). Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B: Planning and design, 31(5), 743-758.
Albrechts, L. (2015). Ingredients for a more radical strategic spatial planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 42(3), 510-525.
Albrechts, L. (2017). From traditional land use planning to strategic spatial planning: the case of Flanders. In The changing institutional landscape of planning (pp. 95-120). Routledge.
Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Arslantaş, F., Sanalan, K.C., Çil, A. (Der) 2020. Şehirlerde Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler İyi Uygulama Örnekleri.
Ashihara, Y. (1983). The aesthetic townscape. MIT Press.
Benz,G. (1970). Elements of urban form. McGraw-Hill.
Bor,W. (1974). The making of cities. L. Hill.
Breen A. & Rigby D. (1966). The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story. Thames and Hudson.
Carmona, M., Burgess, R., (2001). Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
Crossbie, M. J., & Watson, D. (2004). Time-Saver Standards for Architectural Design: Technical Data for Professional Practice. McGraw-Hill Professional.
Cullen, G., (1961). Townscape. The architectural Press.
Cuthbert, A. R. (2003). Designing cities: critical readings in urban design. Blackwell Pub.
Davoudi, S., Strange, I., (2008). Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.
De Chiara, J. (1984). Time-Saver Standards for Site Planning. McGraw-Hill.
Department for Transport. (2018). The Road to Zero: Next Steps Towards Cleaner Road Transport and Delivering our Industrial Strategy. Department of Transport. Available at
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:1. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:2. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:3. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Donald Watson D., Alan Plattus, A., Shibley, R.G (ed). (2003). Time-Saver Standards for Urban Design. McGraw-Hill.
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15(4), 299-318.
Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, İçinde: Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Giritlioğlu, C. (1998). Şehirsel Mekân Ögeleri ve Tasarımı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
Gülersoy, N.Z, Doğal Sit Alanlarında Koruma Ve Planlama İlkeleri, Beykoz Ve Sarıyer Örneği
Gülersoy, N.Z, 14th International Planning History Conference Urban Transformation : Controversies, Contrasts And Challenges : İstanbul, Turkey, 12-15 July 2010 İstanbul : ITU Faculty Of Architecture ITU Urban And Environmental Planning And Research Centre. 2010.
Gülersoy, N.Z, Architectural Site Conservation in Turkey, University of Nottingham, Institute of Planning Studies, Nottingham. 1985.
Gülersoy, N.Z, Ayrancı, İ., (2011) Koruma Alanlarında Yönetim Planı, İstanbul : İTÜ Mimarlık FaküLtesi,
Gülersoy, N.Z, Kentsel Alanlarda Alınan Koruma Kararlarının Uygulanabilirliği: Türkiye’de Tarihsel Değerlerin Korunmasında Uygulanmakta Olan Yöntem Çerçevesinde Uygulayıcı Kuruluşların Görüşlerine Dayanan Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 1981.
Gülersoy, N.Z, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi İstanbul. 1991.
Gülersoy, N.Z, Şehirsel Koruma Ve Tarihsel Çevre Koruma Konularında Kaynakça, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul. 1995.
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, London: UCL Press.
KORKA, Elena, (ed) (2014). The protection of archaeological heritage in times of economic crisis, Newcastle upon Tyne, England : Cambridge Scholars Publishing.
LARKHAM, Peter J. (1996.) Conservation and the city, Routledge, Londra, İngiltere
Londra Stratejik Planı www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
Shearer, A.W. et al, (2009). Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.

KAYNAKLAR
Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form (Vol. 5). Harvard University Press.
Albrechts, L. (2004). Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B: Planning and design, 31(5), 743-758.
Albrechts, L. (2015). Ingredients for a more radical strategic spatial planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 42(3), 510-525.
Albrechts, L. (2017). From traditional land use planning to strategic spatial planning: the case of Flanders. In The changing institutional landscape of planning (pp. 95-120). Routledge.
Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Arslantaş, F., Sanalan, K.C., Çil, A. (Der) 2020. Şehirlerde Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler İyi Uygulama Örnekleri.
Ashihara, Y. (1983). The aesthetic townscape. MIT Press.
Benz,G. (1970). Elements of urban form. McGraw-Hill.
Bor,W. (1974). The making of cities. L. Hill.
Breen A. & Rigby D. (1966). The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story. Thames and Hudson.
Carmona, M., Burgess, R., (2001). Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
Crossbie, M. J., & Watson, D. (2004). Time-Saver Standards for Architectural Design: Technical Data for Professional Practice. McGraw-Hill Professional.
Cullen, G., (1961). Townscape. The architectural Press.
Cuthbert, A. R. (2003). Designing cities: critical readings in urban design. Blackwell Pub.
Davoudi, S., Strange, I., (2008). Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.
De Chiara, J. (1984). Time-Saver Standards for Site Planning. McGraw-Hill.
Department for Transport. (2018). The Road to Zero: Next Steps Towards Cleaner Road Transport and Delivering our Industrial Strategy. Department of Transport. Available at
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:1. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:2. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:3. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Donald Watson D., Alan Plattus, A., Shibley, R.G (ed). (2003). Time-Saver Standards for Urban Design. McGraw-Hill.
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15(4), 299-318.
Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, İçinde: Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Giritlioğlu, C. (1998). Şehirsel Mekân Ögeleri ve Tasarımı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
Gülersoy, N.Z, Doğal Sit Alanlarında Koruma Ve Planlama İlkeleri, Beykoz Ve Sarıyer Örneği
Gülersoy, N.Z, 14th International Planning History Conference Urban Transformation : Controversies, Contrasts And Challenges : İstanbul, Turkey, 12-15 July 2010 İstanbul : ITU Faculty Of Architecture ITU Urban And Environmental Planning And Research Centre. 2010.
Gülersoy, N.Z, Architectural Site Conservation in Turkey, University of Nottingham, Institute of Planning Studies, Nottingham. 1985.
Gülersoy, N.Z, Ayrancı, İ., (2011) Koruma Alanlarında Yönetim Planı, İstanbul : İTÜ Mimarlık FaküLtesi,
Gülersoy, N.Z, Kentsel Alanlarda Alınan Koruma Kararlarının Uygulanabilirliği: Türkiye’de Tarihsel Değerlerin Korunmasında Uygulanmakta Olan Yöntem Çerçevesinde Uygulayıcı Kuruluşların Görüşlerine Dayanan Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 1981.
Gülersoy, N.Z, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi İstanbul. 1991.
Gülersoy, N.Z, Şehirsel Koruma Ve Tarihsel Çevre Koruma Konularında Kaynakça, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul. 1995.
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, London: UCL Press.
KORKA, Elena, (ed) (2014). The protection of archaeological heritage in times of economic crisis, Newcastle upon Tyne, England : Cambridge Scholars Publishing.
LARKHAM, Peter J. (1996.) Conservation and the city, Routledge, Londra, İngiltere
Londra Stratejik Planı www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
Shearer, A.W. et al, (2009). Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.

Kaydet
Yardım
Dersin tanımını, koordinatörlerini, haftalık planını, değerlendirme kriterlerini (Sınav, Ödev vb..) ve ziyaretçi erişim izinlerini düzenleyebilirsiniz.Ziyaretçiler tarafından görüntülenen tanıtım sayfalarına ulaşmak için Hızlı İşlemler menüsünden Dersin Tanıtım Sayfaları linkini kullanarak erişebilirsiniz.

Genel
Genel sekmesinde dersinizin özel tanımlarını yaparak ders hakkında detaylı bilgiler verebilirsiniz.

Program
Bu sekmede haftalık plan yaparak dersin dönem içerisindeki dağılımını gösterebilirsiniz.

Değerlendirme
Dersi alan öğrencilerin başarı durumlarını hangi kriterlere göre belirlediğinizi açıklayabilirsiniz.

Paylaşım
Ziyaretçilerinizin ders kaynaklarına erişim izinlerini düzenleyebilirsiniz. Erişim izinlerini "Herkese Açık" hale getirerek ders kaynaklarınızı tüm ziyaretçilerin erişimine açabilirsiniz.Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024 İTÜ/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Course Description

It is the development of plans in which the existing and development areas defined in the guiding plan produced depending on the dynamics of urban change and development are evaluated for practice, their spatial designs are developed, and the legal and institutional framework is examined depending on the strategies and action plans.

Course Coordinator
Mehmet Ali Yüzer
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024