Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 484E - Uygulama Projesi
 

MIM 484E - Construction Project

Course Objectives

1. Kullanıcı gereksinimleri ve çevresel etmenlere bağlı olarak bina alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bunlar arasındaki entegrasyonun sağlanmasında, yapı ve yapımla ilgili faktörleri, ilgili mevzuatı (yönetmelik, standard vb) ve estetik ölçütleri bütünleşik olarak göz önünde bulunduran, uygulamaya yönelik, mimari çözümler geliştirme becerisinin kazandırılması.
2. Kapsamlı bir tasarım bağlamında yapı elemanları ve detaylarını oluşturma ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
3. Kapsamlı bir tasarım bağlamında uygun malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem düzenleme becerisinin kazandırılması.
4. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, enerji etkinlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alınarak çevre kontrolü ile ilgili pasif ve aktif kontrol sistemlerini seçme, geliştirme ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
5. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun yapma ve ilgili diğer dökümanları (şartname vb) hazırlama becerisinin kazandırılması.

Course Description

Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile “yapı” tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması. Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.

Course Coordinator
Feride Şener Yılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024