Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 106 - İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
 

INS 106 - Earth Sci For Civil Eng

Course Objectives

Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi.

Course Description

Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu ortamlarıyla etkileşimi; yer altı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir.Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

Course Coordinator
Remzi Karagüzel
Remzi Karagüzel
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024