Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / ELK 312 - Yüksek Gerilim Tekniği
 

ELK 312 - High Voltage Techniques

Course Objectives

1.Yüksekgerilimegereksiniminnedenleriniöğretmek,problemlerini,uygulamalarınıtanıtmak.
2.YGaygıtıtasarımıveanaliziaçısındananalitik,sayısalvedeneyselstatikalanhesabıyöntemlerinitanıtmak,boşalmaolaylarıbakımındandeğerlendirmeyivermek,
3.Gaz,katıvesıvılardaelektrikselboşalmanıntemellerini,türlerini,özellikleriniöğretmek,
4.Aşırıgerilimlerinkaynaklarınıveonlardankorunmanıntemellerinivermek.

Course Description

ELK312-YüksekGerilimTekniğidersi,ElektrikMühendisliğiBölümü3.Sınıföğrencilerineokutulanzorunlubirderstir.Dersteanlatılankonularkısacaaşağıdabelirtilmiştir.
Elektrostatikalanlar:
Temelelektrotsistemleri,maksimumelektrikalanşiddetininyaklaşıkhesabı,çoktabakalıelektrotsistemleri,konformdönüşümü,elektrostatikalanhesabıiçinsayısalyöntemler.
Boşalmaolaylarınagiriş:
Gazlardaboşalmaolayları(Townsendvekanalteorileri,korona,yıldırımveyüzeyselboşalmalar);katıvesıvıyalıtkanlardaboşalmaolayları.
Aşırıgerilimlervekorunma:
Aşırıgerilimlerinkaynağıveaşırıgerilimlerdenkorunmahakkındakısabilgiler.

Course Coordinator
Suat İlhan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024