Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Yüksek Gerilim Tekniği
English High Voltage Techniques
Course Code
ELK 312 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Suat İlhan
Course Objectives 1.Yüksekgerilimegereksiniminnedenleriniöğretmek,problemlerini,uygulamalarınıtanıtmak.
2.YGaygıtıtasarımıveanaliziaçısındananalitik,sayısalvedeneyselstatikalanhesabıyöntemlerinitanıtmak,boşalmaolaylarıbakımındandeğerlendirmeyivermek,
3.Gaz,katıvesıvılardaelektrikselboşalmanıntemellerini,türlerini,özellikleriniöğretmek,
4.Aşırıgerilimlerinkaynaklarınıveonlardankorunmanıntemellerinivermek.
Course Description ELK312-YüksekGerilimTekniğidersi,ElektrikMühendisliğiBölümü3.Sınıföğrencilerineokutulanzorunlubirderstir.Dersteanlatılankonularkısacaaşağıdabelirtilmiştir.
Elektrostatikalanlar:
Temelelektrotsistemleri,maksimumelektrikalanşiddetininyaklaşıkhesabı,çoktabakalıelektrotsistemleri,konformdönüşümü,elektrostatikalanhesabıiçinsayısalyöntemler.
Boşalmaolaylarınagiriş:
Gazlardaboşalmaolayları(Townsendvekanalteorileri,korona,yıldırımveyüzeyselboşalmalar);katıvesıvıyalıtkanlardaboşalmaolayları.
Aşırıgerilimlervekorunma:
Aşırıgerilimlerinkaynağıveaşırıgerilimlerdenkorunmahakkındakısabilgiler.
Course Outcomes 1.Yüksekgerilimegereksinimi,türlerini,uygulamalarınıbilmek,
2.Hertürlüelektrotsistemiiçinstatikelektrikalanlarınınhesabınıyapabilmek,
3.Elektrotsistemi,YGaygıtıtasarlayabilmek,
4.Boşalmaolaylarınıanlamak,ayırtetmek,önlemekvekullanmak,
5.Aşırıgerilimlerinnedenlerini,önlemlerinibilmek,
6.Yalıtımkoordinasyonukavramınıbilmek.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024