Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ECN 208E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Kamu İktisadı
English Public Economics
Course Code
ECN 208E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 - - -
Course Language English
Course Coordinator Sinan Ertemel
Course Objectives 1-) Kamu sektörü çalışmalarında ve hükümetin rolünün belirlenmesinde analitik metodları kullanabilme yetkinliği kazandırma ve bunun teori ve pratik uygulamalarını anlamak.

2-) Sosyal seçim ve vergilendirme sistemleri tasarımlarında kamu ekonomisinin prensiplerini uygulama yetkinliği kazandırmak.
Course Description .Ders refah ekonomisinde eşitlik ve etkinlik konularının hükümetlerle bağlantısını açıklar. Piyasa başarısızlıkları, kamu malları ve dışsallık konularını ve dolayısıyla hükümet müdahalesinin gerekliliğini vurgular. Son olarak sosyal seçim ve vergilendirme bahisleriyle kamu ekonomisinin uygulamalarından örnekler verir.
Course Outcomes 1-) Refah ekonomisinin temellerini ve hükümete duyulan ihtiyacın nedenlerini anlamak.
2-) Kaynak dağılımındaki eşitlik ve denge durumlarının hükümet müdahalesi ile ilişkisini öğrenmek.
3-) Sosyal seçim ve vergilendirme sistemlerinin tasarımlarını öğrenmek.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021