Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEO 218 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Jeolojide Termodinamik
English Thermodynamics in Geology
Course Code
JEO 218 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
2 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Murat Budakoğlu
Course Objectives Temel kavramlar-sistemler, haller, denge; termodinamiğin birinci, ikinci, ve üçüncü yasası; Jeolojik yaklaşımlarda termodinamik kavramaların rolü ve uygulamaları, entalpi, entropi, ve serbest enerji kavramları ve mineral birlikteliklerinde bu kavramların kullanımı, Çözeltilerin termodinamiği ve cevher yapıcı ortamlar. Faz dengesi, faz kuralı ve faz diyagramları. Mineral denge-denge sabiti, kısmi basınç ve aktivite diyagramları, Eh-pH diyagramları
Course Description Bu derste jeolojide temel aşamalar olan termodinamik kavramların boyutları ve onun uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023