Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / ETK 101E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mühendislik Etiği
English Engineering Ethics
Course Code
ETK 101E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
1 1 - -
Course Language English
Course Coordinator Hülya Yalçın
Course Objectives 1) Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
2) Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
3) Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek
Course Description Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği,Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri.Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme,Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme,Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme stratejileri, Mühendislik ve çevre.
Course Outcomes 1) Profesyonel anlayışa sahip olacaklar
2) Teknik ve sosyal boyutları kullanarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar
3) Objektif düşünebilme becerisi kazanacaklar
4) Küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar.
5) Teknik alt yapıyı, toplumu çağdaş toplum düzenine yönelebilecek ve uyum sağlayabilecek biçimde kullanacak.
6) Meslekle ilgili konularda tartışabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kazanacaklardır.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024