Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 513 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bölgesel Kalkınma Kuram&Pol.
English Regional Development Theory and Policy
Course Code
BPL 513 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ebru Kerimoğlu
Ebru Kerimoğlu
Ebru Kerimoğlu
Course Objectives Dersin Amaçları 1. Bölgesel kuram literatürü ve kalkınma politikaları örnekleri kullanılarak bilgi birikimi
oluşturmak
2. Bölge bilimi ile ilgili kuramsal altyapıyı geliştirmek
3. Kuram ile politika ilişkisini kurmak,
4. Bölgesel Kalkınma ile ilgili güncel politikaları öğretmek
5. Türkiye’de bölgesel gelişme yaklaşımları ve bölge planlama deneyimleri üzerine öğrencilere bilgi aktarmak
Course Description Dersin Tanımı Bölgesel Gelişme Kuramlarına Toplu Bakış; Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve BölgePlanlama Yaklaşımları Bölge Planlamasını Gerektiren Nedenler, Bölgesel Gelişme Kuramı,
Bölge Dışından Bakış: Bölgesel Dengesizlik, Bölgelerarası gelişme farklarının nedenleri veilgili kuramlar, Yakınsama Hipotezi; Bölge İçinden Bakış: Ekonomik Temel, Bölgesel gelişme
ve kümelenme yaklaşımı; Bölgesel Rekabet ve Yerel Gelişme, Yenilikçilik, Girişimcilik, Yeni
Ekonomik Düzen ve Bölge Planlamanın Yeni Verileri, Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında
Bölge Planlama, Kırsal Kalkınma Politika ve Araçları, Metropoliten Alanlar ve Planlama, Bölge
Planlaması Yöntemleri, Bölgesel Gelişme Politikaları, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke
Deneyimleri, Türkiye de Bölgesel Gelişme Yaklaşımları ve Bölge Planlama Deneyimleri
Course Outcomes Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini
kazanırlar
1. Bölgesel kalkınmaya dair kuramsal bilgiyi kullanabilme
2. Bölgesel kalkınma ile ilgili kuramsal ve politika düzeyinde bilgi sahibi olma
3. Farklı disiplinlerin bölge bilimi ile ilişkisini anlama
Pre-requisite(s) yok
Required Facilities diğer
Other diğer
Textbook Ders Kitabı -
Diğer Referanslar Armstrong, H. and J. Taylor (2000) Regional Economics and Policy, Third Edition, Blackwell Publishers, Oxford.
Atalık,G. and M.Fischer (eds) (2002) Regional Development Reconsidered, Springer.
Blien, U and G.Maier (eds) (2008) The Economics of Regional Clusters, Networks, Technology and Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA,USA.
Boschma, R. and Martin, R. (eds) (2010) The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA,USA.
Capello, R. (2007) Regional Economics, Routledge, London and New York.
Capello, R. and Nijkamp, P.(2009) Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Cuadrado-Roura, J.R. and M. Parellada (eds) (2002) Regional Convergence in the European Union, Advances in Spatial Science, Springer.
Fingleton, B. (2003) European Regional Growth, Advances in Spatial Science, Springer.
Fusco Girard, L., Baycan, T., Nijkamp, P. (eds) (2011) Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Ashgate
Gyuris,F. (2014) The Political Discourse of Spatial Disparities, Springer.
Isard, W. et.al (1998) Methods of Interregional and Regional Analysis, Ashgate, Aldershot, Brookfield, USA.
Johansson, B., C.Karlsson and R.Stough (eds) (2000) Theories of Endogenous Regional Growth, Heidelberg, Springer-Verlag.
Jones, M & Paasi, A (2013): Guest Editorial: Regional World(s): Advancing the Geography of Regions, Regional Studies, 47:1, 1-5
Krugman, P. (1991) Geography and Trade, The MIT Press, Cambridge.
Mc Cann, P. (2001) Urban and Regional Economics, Oxford Un. Press.
Pike A,A. Rodriguez Pose, J. Tomaney (2006), Local and Regional Development, Routledge.
Porter, M. E. (1990) The Competitive Advantages of Nations, The Free Press, New York.
Richardson, H.W. (1978) Regional and Urban Economics, Penguin, London.
Other References diğer
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023