Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GID 615E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Gıda Mühendisliğinde Özel Konular
English Advanced Topics in Food Eng.
Course Code
GID 615E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 - - -
Course Language English
Course Coordinator Mustafa Türker
Course Objectives 1. Gıda ve Biyoteknolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma proseslerine etkisi,
2. Saflaştırma yöntemlerinin prensiplerinin tek tek incelenmesi,
3. Ve saflaştırma proseslerinin entegrasyonu.
Course Description Gıda ve Biyoteknolojik ürünleri Yapısı ve Saflaştırma Yöntemlerine Giriş, Hücre Parçalanması ve Flokülasyon, Filtrasyon ve Membran Filtrasyonu, Sedimantasyon ve Santrifüj Separasyon, Ekstraksiyon, Adsorbsiyon ve Kromatoğrafik Separasyon, Çöktürme (precipitation), Kristalizasyon, Kurutma
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar.
1. Biyolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma yöntemlerine giriş,
2. Hücre parçalanması ve flokülasyonun temel mekanizmaları ve saflaştırma amacıyla kullanımı,
3. Filtrasyon: Konvansiyonel filtrasyon, membran filtrasyonu, ultrafiltrasyon, mikrofiltrayon, pervaporasyon, elektrodializ ve hava filtrasyonu
4. Sedimantasyonun ve santrifüj ayırmanın temel ilkeleri, santrifüjlerin sınıflandırılması
5. Ekstraksiyon yoluyla saflaştırma, Ekstrasiyon proseslerinin dizaynı ve scale up.
6. Kromatografik saflaştırma yöntemleri, adsorbentlerin yapısı ve fonksiyonları
7. Kristalizasyon mekanizması ve kristalizatörler,
8. Kurutma prensipleri, akışkan yatak, spray kurutma vakum kurutma, freeze drying, scale up
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References Bioseparatıons: downstream processIng for bıotechnology, p.a. belter, e.l. cussler, w.s. hu, wIley, 1988.

bIoseparatIons scIence and engıneerIng, RG Harrison, P. Told, SR Rudge and DP petrIdes, oxford unIv press, 2014

BIoseparatIons engIneerIng, m. ladIsch, wIley, 2000.

separatIon process prIncIples, 3rd edItIon, wIley, 2011, J. D. Seader, Ernest J. Henley, D. Keith Roper

downstream IndustrIal bIotechnology: recovery and purIfIcation, MICHAEL C. FLICKINGER (ed), wIley, 2013.

Industrial bIoseparatIons, by D. ForCINITI, blackwell

Principles of Bioseparations Engineering, by R. Ghosh
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024