Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 533 - Aeroelastisite
 

UUM 533 - Aeroelasticity

Course Objectives

1 Uçak yapılarının tasarımında ve performans analizinde değişik aeroelastik olayların etkileri
2 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter hızlarının hesabı
3 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter’a atalet, yapısal ve aerodinamik parametrelerin etkisi.

Course Description

1 Aeroelastik olaylara giriş
2 Statik aeroelastisite: Diverjans (Burulma yayı)
3 Kontrol Yüzey Tersliği (Burulma yayı modeli)
4 Kanat diverjansının kiriş modeliyle incelenmesi
5 Yapısal ve aerodinamik etki katsayıları
6 Kanat diverjansının matris modeliyle incelenmesi
7 Kanatçık tersliğinin matris modeliyle incelenmesi
8 Dinamik aeroelastisite: Hareket denklemi
9 Çırpınma –Giriş. Çırpınmanın doğası
10 Tek serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
11 İki serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
12 Pratik çırpınma analiz tekniği V-g yöntemi
13 P ve P-K Metodları
14 Sağnak cevabı

Course Coordinator
Seher Eken
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021