Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 533 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Aeroelastisite
English Aeroelasticity
Course Code
UUM 533 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Seher Eken
Course Objectives 1 Uçak yapılarının tasarımında ve performans analizinde değişik aeroelastik olayların etkileri
2 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter hızlarının hesabı
3 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter’a atalet, yapısal ve aerodinamik parametrelerin etkisi.
Course Description 1 Aeroelastik olaylara giriş
2 Statik aeroelastisite: Diverjans (Burulma yayı)
3 Kontrol Yüzey Tersliği (Burulma yayı modeli)
4 Kanat diverjansının kiriş modeliyle incelenmesi
5 Yapısal ve aerodinamik etki katsayıları
6 Kanat diverjansının matris modeliyle incelenmesi
7 Kanatçık tersliğinin matris modeliyle incelenmesi
8 Dinamik aeroelastisite: Hareket denklemi
9 Çırpınma –Giriş. Çırpınmanın doğası
10 Tek serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
11 İki serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
12 Pratik çırpınma analiz tekniği V-g yöntemi
13 P ve P-K Metodları
14 Sağnak cevabı
Course Outcomes 1 Aeroelastisite terminolojisi hakkında bilgi sahibi olurlar
2 Aerodinamik, yapısal titreşim ve kararsızlık konusunda bilgi birikimleri artar.
3 Karmaşık aeroelastik problemleri yapısal ve aerodinamik olarak basite indirgeyip çözme.
4 Mevcut aeroelastisite ticari kodlar konusunda bilgi sahibi olurlar.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook 1 Dowell, E.H., Crawley, E.F., Curtiss Jr., H.C., Peters, D.A., Scanlan, R.H., and Sisto, F., 1995. A Modern Course in Aeroelasticity, Kluwer Academic Publishers, 3rd Edition.
2 Bishlinghoff, R.L., Ashley, H. and Halfman, R.L., 1996. Aeroelasticity, Dover Edition.
3 Pierce, G.A and Hodges, D.H., 2002. Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University press.
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021