Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / IKT 503 - Makroiktisat I
 

IKT 503 - Macroeconomics I3

Course Objectives

Bu derste, milli gelir, iktisadi büyüme, enflasyon, işsizlik, tüketim, yatırım gibi temel makroiktisadi büyükler, bunların ölçülmesi, mal ve para piyasaları ve bu piyasalardaki denge konuları, makroiktisadi teoriler ve modeller çerçevesinde ele alınacaktır.

Course Description

Büyümenin sürdürülebilirliği, kaynakların istihdamı ve fiyatların istikrarı her ekonomini temel amaçlarıdır. Makroiktisat, karar vericiler olan hanehalkı, firmalar ve devletin kararlarını bir bütün olarak ele alıp, bu kararlar arasındaki ilişkileri ve bunların ikisadi analizlerini yapmayı öğretir.

Course Coordinator
Fuat Erdal
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021