Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 514E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Süreç Yönetimi
İngilizce Process Management
Dersin Kodu
ISL 514E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nihan Yıldırım
Dersin Amaçları Bu dersin amacı,
1. Öğrencilere süreç yönetimine ilişkin kavramların, , iş süreçleri yönetiminin temel özelliklerinin, avantaj ve zorluklarının, diğer yönetim sistemleri ve bilgi teknolojileri ile ilişkisinin, iş süreçlerinin analizi, tasarımı, uygulanması, otomasyonu, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin metod ve tekniklerin, en iyi uygulamalar ve vaka analizleri yardımı ile öğretilmesi;
2. Organizasyonel performansın süreç perspektifinden incelenebilmesi için gerekli, Süreç yönetiminin, kaliteyi, etkinliği ve dolayısıyla rekabet gücünü artırıcı rolünün ve bunun için ön şart olan süreçlerin kurumsal stratejiler, hedefler, sistemler ile uyumluluğunun öneminin öğrenciler tarafından idrak edilmesinin sağlanması yoluyla, iş ve yönetim sistemlerine ilişkin sorunların çözümünde ve gelişim sağlamada, süreç yönetiminden yararlanılmasına yönelik sistematik, analitik ve yönetsel bir bakış açısının ve süreç yönetim metodları ve tekniklerine ait temel yetkinliklerin kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Süreç yönetiminin temel kavramları, süreç yönetimi ile ilgili temel felsefe ve yaklaşımlar, süreç yönetimi ile ilgili yönetim araçları, süreç yönetimi süreç ve sistemleri, iş süreçleri yaşam döngüsü, süreç analizi, süreç haritaları, bilgi, iş akış diyagramları ve değer akışı haritaları, süreç performans ölçümü- Anahtar süreç göstergeleri, süreç geliştirme, süreç tasarımı, süreç kıyaslama, yeniden yapılandırma, kritik süreçler, 6 sigma yaklaşımı, vb araç ve metodları, strateji-süreç ilişkisi, sureç yönetimi ve çalışanların katılımı, süreç otomasyonu uygulama örnekleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
I. Süreç yönetiminin temelleri, işletmelerde, kaliteyi, etkinliği, problem çözme ve değişim sağlama yetenekleri ve dolayısıyla rekabet gücünü artırıcı rolünü anlayarak, İşletme Mühendisi’nin ilgilendiği üretim ve ilgili sureç ve yönetim sorunlarının çözümünde ve karar verme aşamalarında süreç yönetimi tekniklerinden etkin şekilde yararlanabilmelerine yönelik yetkinliklerini geliştireceklerdir.
II. Süreç yönetimine ilişkin temel kavramlara ve süreç yaklaşımı, Süreç yaşam döngüsü, süreç analizi, iş, bilgi akışlarının oluşturulması değer akış haritalaması, süreç haritalama, süreç iyileştirme, süreç otomasyonuna ilişkin araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
III. Organizasyonel performansı, verimlilik ve etkinlik açısından, süreç perspektifinden değerlendirilebileceklerdir.
IV. Süreçlerin tasarımı, uygulanması, yürütülmesi, geliştirilmesi, yönetilmesi ile ilgili temel teknik ve prensipleri uygulayabilir hale gelecekler; bir süreci baştan sona analiz edebilecek, modelleyip haritalayabilecek, süreçteki sorunlu olabilecek noktalarla ilgili fikir yürütebilecek; sorunları çözebilecek ve önleyebilecek yeni süreç tasarımı önerileri geliştirebileceklerdir.
V. Süreç yönetimi ile ilgili güncel ve evrensel nitelikteki teknik, ekonomik, toplumsal ve etik konularda fikir sahibi olacaklar, farkındalıkları artacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Harmon, Paul: Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. 2nd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco
Diğer Referanslar Jeffrey Liker and David Meier (2006) , The Toyota Way Fieldbook, McGraw-Hill,
Jeffrey Liker and Michael Hoseus (2008) , Toyota Culture- The Heart and Soul of the Toyota Way, McGraw-Hill,
Process Mapping, Process Improvement, and Process Management, Dan Madison, Paton Press
Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations, John Jeston and Johan Nelis
Business Process Management - Profit from process, Roger T. Burlton, Sams
Six Sigma Forum Journal, SPAC
MIT OpenCourseware
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023