Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 312EL - Fiziksel Kimya Lab. II
 

KIM 312EL - Fiziksel Kimya Lab. II

Dersin Amaçları

1.Çeşitli reaksiyonların spektrofotometrik olarak incelenmesi ve deneysel verilerin kullanılarak reaksiyon hızı ve mertebesi hesabının yapılması.
2.Deneysel verilerden aktivasyon enerjisinin hesaplanması
3. Adsorpsiyonun incelenmesi Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri.
4.Fotokimyasal reaksiyon, kuantum verimi hesabı

Dersin Tanımı

Akrilamit polimerizasyonunun viskozimetre ile izlenmesi
Butil asetat hidrolizinin hız sabitinin saptanması
Aseton ile iyot arasındaki reaksiyonun incelenmesi
KMnO4 ile Oksalik asit reaksiyonu ile mertebe bulunması
Termometrik titrasyon
Bromür-Bromat iyonları arasındaki reaksiyonun aktivasyon enerjisinin saptanması
Adsorpsiyon kinetiği
Monomolekülsel reaksiyonun incelenmesi
Aktinometri
Ardışık reaksiyon kinetiği
Uyartılmış-hal özellikleri
Lüminesans sönümlenme kinetiği
Adsorpsiyon izotermleri

Koordinatörleri
Orhan Güney
Orhan Güney
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023