Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 311 - Jeofizik
 

MAD 311 - Jeofizik

Dersin Amaçları

1.Jeofizi?in ne oldu?u, gereklili?i ve öneminin vurgulanmasy.
2.Yerkürenin iç yapysy ve fiziksel özelliklerinin anla?ylmasy.
3.Gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik ve sismik yöntemlerin
anla?ylmasy.
4.Petrol, do?al gaz ve maden gibi ekonomik de?erlere sahip yeralty
zenginliklerinin aranmasynda jeofizik yöntemlerin kullanylmasy

Dersin Tanımı

Fizik yöntemler kullanylarak yer yapysynyn ara?tyrylmasy. Arama Jeofizi?inin
gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, sismik, radyometrik ve kuyu logu
yöntemlerine ili?kin açyklamalary. Yeraltysuyu, kömür, petrol, do?al gaz,
maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral aramalarynda jeofizik
yöntemlerin seçimi. Arkeojeolojik aramalar ve çevre jeofizi?inde seçilmi?
örnek çaly?malar.

Koordinatörleri
Halit Tuğrul Genç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024