Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 525E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kalkınma İktisadı
İngilizce Development Economics
Dersin Kodu
IKT 525E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İpek İlkkaracan Ajas
Dersin Amaçları Bu ders kalkınma iktisadının ana başlıklarını hem kuramsal hem de ampirik düzeyde detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, öğrencilerin, gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılaşmalar, bunun nedenlerini açıklamaya yönelik farklı iktisadi kuramlar, gelişmekte olan ekonomilerin önlerindeki çok boyutlu sorunlar, ekonomik kalkınmayı destekleyici değişik iktisat politikaları gibi konularda analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.
Dersin Tanımı Dersin ilk yarısında temel tanım, kavram ve kuramlar tanıtılarak, ikinci yarıda ampirik düzeyde irdelenecek konularla ilgili gerekli alt yapı oluşturulacaktır: İktisadi kalkınmanın ve büyümenin çeşitli tanımları, göstergeleri ve ölçümleri; iktisadi kalkınmaya tarihsel açısından eleştirel bir bakış; gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılaşmaları açıklayan farklı iktisat kuramları ve büyüme kuramları. İkinci yarıda ampirik düzeyde ele alınacak konular şunları kapsamaktadır: ekonomik kalkınma ve büyüme sürecindeki yapısal dönüşümler, sanayileşme ve sanayileşme politikaları, tarımsal dönüşüm ve çevre; nüfus artışı, göç, beşeri sermaye ve işsizlik; kalkınmacı devlete karşılık piyasa mekanizmasının rolü; makroekonomik dengeler, dış ticaret, yabancı sermaye yatırımları ve ödemeler dengesi sorunu; IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların rolü ve dış yardım gibi konuları içermektedir
Dersin Çıktıları 1.Kalkınma iktisadı alanındaki değişik iktisadi kuramları ve ilgili politika önermelerini, kalkınma sorunsalına farklı disiplinlerin yaklaşımlarını da göz önünde bulundurarak, birbirleriyle karşılaştırılabilir şekilde değerlendirebilme;
2.Bu farklı iktisadi kuramsal çerçeveleri ve ilgili politikaları, gelişmekte olan ekonomilerin karşılaştığı çok boyutlu sorunların açıklanması ve analiz edilmesi için kullanabilme;
3.Bilimsel makaleleri/yazını özümseyerek, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla okuyabilme;
4.Eleştirel ve analitik düşünme ve kendini bilimsel tartışma ortamında ifade edebilme yeteneklerini geliştirme;
5.Araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneklerini geliştirme;
6.Okuma, yazma ve kendini ifade edebilme lisanı olarak İngilizceyi daha etkin kullanabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı •J.M. Cypher and J.L. Dietz. 2009. The Process of Economic Development (3rd edition). Routledge: NY, USA.
•Jomo KS andB. Fine (ed.s), 2006. The New Development Economics: After the Washington Consensus, London and New York, Zed Books.
Diğer Referanslar B. Fine, C. Lapavitsas and J. Pincus (ed.s). 2003. Development Policy in the Twenty-First Century: Beyond the post-Washington Consensus. Routledge, NY, USA.
•Jomo KS and E.S. Reinert (ed.s), 2005. The Origins of Development Economics, London and New York, Zed Books.
•D. Hunt. 1989. Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms. Harvester Wheatsheaf, UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020