Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yönetim ve Organizasyon
İngilizce Management and Organization
Dersin Kodu
ISS 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Hakkı Biçer
Dersin Amaçları 1.Temel yönetim rolleri ve i?levlerini, yönetim süreçleri döngüsü ve yönetim
dü?üncesinin evrimini günümüz akymlaryna dek aktarmak
2.Planlama i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler üzerinde
tanymlamak ve tarty?mak.
3.Örgütleme i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler üzerinde
tanymlamak ve tarty?mak.
4.Liderlik ve uyumla?tyrma i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler
üzerinde tanymlamak ve tarty?mak.
5.Denetleme ve düzeltme faaliyetlerini örnekler üzerinde tanymlamak ve tarty?mak
Dersin Tanımı Yönetim, yöneticilik kavramlary, yönetim süreci döngüsü, yönetim
dü?üncesinin evrimi, planlama, örgütleme, liderlik ve uyumla?tyrma,
denetleme ve düzeltme i?levleri konularynyn teknoloji yönelimli üretim ve
hizmet firmalaryna vurgu yapylarak aktarylmasy.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Teknoloji tabanly örgütler ve çevreler kapsamyndaki yönetim uygulamalaryna ba?ly olarak örgütlerin yönetim i?levleri
hakkynda detayly bilgi sahibi olma,
2. Yönetim ve yöneticilik kavramlaryny, yönetim süreçlerini tanymlayabilme ve kar?yla?tyrma,
3. Yönetim dü?üncesinin tarihsel geli?imi ve günümüz yakla?ymlary hakkynda bilgi sahibi olma,
4. Kaynaklaryn etkin ve etkili kullanymynyn planlama, ?irket misyon, vizyon ve i? planlarynyn olu?turulma a?amalaryny
anlama ve açyklama,
5. Belirsiz i? çevrelerinde olu?turulan i? planlaryna ba?ly olarak, karar verme adymlaryny belirleme,
6. Kaynaklaryn örgüt hedeflerine ula?mak için bölümlere, i?lere, süreçlere ayrymynyn temelinde yatan unsurlary
açyklayabilme ve örgüt yapysyny ?ekillendiren unsurlary, yapylaryn tiplerini ve özelliklerini belirleyebilme,
7. Yöneticilerin, örgüt çaly?anlaryny motive etme ve yönlendirme yetkinliklerine ili?kin temel kavramsal yakla?ymlary
anlama, kar?yla?tyrma ve örgüt içi uyu?mazlyklaryn çözme,
8. Örgüt hedeflerinin gerçekle?ip gerçekle?medi?ini ölçme, de?erlendirme ve düzeltici faaliyet adymlaryny
belirleyebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023